HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Samenleving

Vergadering RTG Samenleving 31-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim, Landstraat 20 Aalten
Tijd:21:30-23:00
Voorzitter:Jos Wessels

Op dinsdag 31 mei 2016 wordt het rondetafelgesprek Samenleving gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in Elim, Landstraat 20, Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 juni 2016. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 14 juni ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor dit rondetafelgesprek.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 te Aalten.

Agendapunten

1 Voorstel tot het onderbrengen van de toekomstige uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening bij Laborijn

De afgelopen tijd heeft het college zich georiënteerd op hoe en waar de gemeente in de toekomst de uitvoering van de Participatiewet en de WSW het beste voor haar inwoners kan vormgeven. Het liefst ziet het college een Achterhoekbrede organisatie voor de Participatiewet en WSW. Beide wetten zijn gericht op participatie van de inwoners, in de eerste plaats door werk (in welke vorm dan ook). Werkgelegenheid is een onderwerp wat je regionaal moet benaderen. Dat bleek niet haalbaar. Alles overziend komt het college tot de conclusie dat het onderbrengen van de uitvoering van de Participatiewet en de WSW bij Laborijn (samenwerkingsverband gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek) de beste mogelijkheden voor haar burgers en de minste risico’s voor de gemeente biedt.

2 Voorstel tot het instemmen met de oprichting van de stichting Veilig Thuis NOG en instemmen met de uitwerking van het organisatiemodel voor de toekomstige stichting

Voor de jaren 2015 en 2016 is Veilig Thuis Noord Oost Gelderland samen met Veilig Thuis Midden Gelderland georganiseerd in een projectorganisatie, die gevormd wordt door drie moederorganisaties: Jeugdbescherming Gelderland, Moviera en Stimenz. Onlangs is besloten om de Veilig Thuis organisatie in te richten op het niveau van Noord Oost Gelderland. Ook is besloten om dit vorm te geven in een privaatrechtelijke rechtspersoon met overheidsinvloed. Het college stelt de raad voor om hiermee in te stemmen.

3 Sluiting om 23.00 uur