HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Samenleving

Vergadering RTG Samenleving 14-11-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:RTG Zaal gemeentehuis
Tijd:19:30-20:30
Voorzitter:Alex Walter

Op dinsdag 14 november 2017 wordt het rondetafelgesprekken Samenleving gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg) en is openbaar. In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 november 2017. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 28 november 2017 ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor het rondetafelgesprek.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over het geagendeerde onderwerp. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

De stukken, die betrekking hebben op vermelde agendapunt, liggen tijdens kantooruren ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 te Aalten.
 

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststellen van een nieuw beleidskader harmonisatie en kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk 2018

De inwerkingtreding van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang per 1 januari 2018 leidt tot een geheel andere organisatie van het tot op heden door de gemeente gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk. Door deze nieuwe wetgeving worden de kwaliteitseisen en de financieringsstructuur van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gelijkgeschakeld. De gemeente krijgt ook een andere verantwoordelijkheid bij de instandhouding van een kwalitatief goed aanbod aan voorschoolse voorzieningen. Hoe de gemeente haar veranderde verantwoordelijkheid op dit terrein vorm wil geven, daarbij aansluitend op de door de Jeugdwet voorgeschreven integrale visie op jeugd, is nu vastgelegd in een nieuw beleidskader harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Aalten 2018. Voorgesteld wordt dit beleidskader vast te stellen.

2 Sluiting om 20.30 uur