HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Samenleving

Vergadering RTG Samenleving 04-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis Aalten
Tijd:19:30-21:00
Voorzitter:Zelma van Alstede

Dinsdag 4 september in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum).

In het rondetafelgesprek (RTG) vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. Het voorstel dat op de agenda van het rondetafelgesprek staat, is geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 september 2018.

U kunt inspreken over dit onderwerp (max. 5 minuten). Vooraf aanmelden bij de griffie via telnr. (0543) 49 33 33 of e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang RTG. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis

Agendapunten

1 Voorstel tot beschikbaar stellen van een aanvullende subsidie voor het instituut voor Kunst en Cultuur Boogie Woogie

Het instituut voor Kunst en Cultuur Boogie Woogie ontvangt jaarlijks een budgetsubsidie voor het organiseren van het muziekonderwijs voor de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre.  Bij Boogie Woogie zijn exploitatietekorten ontstaan. Het bestuur van Boogie Woogie heeft aan de drie subsidiërende gemeenten verzocht om eenmalig een extra subsidie beschikbaar te stellen ter dekking van het exploitatietekort en een eenmalige bijdrage voor het opstellen van een businessplan alsmede een verhoging van de subsidie voor 2019. Hiermee kunnen de activiteiten van Boogie Woogie tot het eind van het seizoen 2018-2019 op het huidige niveau worden uitgevoerd waarna vanaf het seizoen 2019-2020 gewerkt kan worden volgens het op te stellen businessplan. Voorgesteld wordt om een extra subsidie van € 88.400,-- , boekjaar 2018, beschikbaar te stellen als eenmalige bijdrage in het exploitatie tekort en een eenmalige bijdrage van € 18.000,-- onder voorwaarden zoals beschreven in dit voorstel voor het opstellen van het businessplan. Besluitvorming over de eventuele subsidie vanaf 2019 wordt afhankelijk gesteld van de inhoud van het businessplan met inachtneming van de daaraan door ons gestelde voorwaarden. Een voorstel hiervoor wordt voorbereid na ontvangst van het businessplan.

2 Voorstel tot het meewerken aan de privatisering van Sportvereniging Dinxperlo en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 675.058,67, alsmede het beschikbaar stellen van een krediet van

Al geruime tijd wordt er gesproken over de privatisering van Sportvereniging Dinxperlo. Hoewel niet strikt noodzakelijk, is het – vanuit de gemeente bezien – wenselijk dat ook Sportvereniging Dinxperlo ‘privatiseert’ en zelf verantwoordelijk wordt voor het beheer van het complex. Aan de raad wordt voorgesteld om mee te werken aan de privatisering van Sportvereniging Dinxperlo en om daarvoor    € 675.058,67 beschikbaar te stellen, zulks onder voorwaarde dat de Stichting Algemeen Sportcentrum Dinxperlo haar deel van het complex verkoopt aan de gemeente voor € 154.800,- én dat Sportvereniging Dinxperlo de trainingsfaciliteit weer ter vrije beschikking van de gemeente stelt. Tevens wordt voorgesteld een krediet van € 160.000,- voor de aankoop van de eigendommen van de Stichting Algemeen Sportcentrum Dinxperlo beschikbaar te stellen.

3 Voorstel tot het niet meer regionaal verevenen van de kosten van jeugdzorg met ingang van 2018

Voorgesteld wordt om met ingang van 2018 geheel te stoppen met het vereven op de kosten van jeugdzorg.

4 Sluiting om 21.00 uur