HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Samenleving

Vergadering RTG Samenleving 11-01-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:00
Voorzitter:Erik Luiten

Agendapunten

1 Voorstel tot algehele privatisering AZSV.

Uit onderzoek is gebleken dat bij AZSV het beschikbare aantal trainings- en wedstrijdvelden niet voldoet aan de normen zoals die door de KNVB en NOC-NSF worden bepaald. Om de capaciteitsprobleem op te kunnen lossen heeft AZSV aangegeven dat zij wenst over te gaan tot algehele privatisering. Het college stelt voor om over te gaan tot algehele privatisering en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van maximaal € 725.000 inclusief BTW.

Bijgevoegde documenten

2 Voorstel tot scenariokeuze toekomstige huisvesting maatschappelijk zwempakket gemeente Aalten.

Het college heeft op vezoek van de raad een verdiepende marktconsultatie uitgevoerd. Op basis hiervan wordt voorgesteld om een voorkeur uit te spreken voor het scenario waarbij het eigendom van ’t Walfort aan een marktpartij wordt overgedragen, waarna het maatschappelijk zwempakket bij deze marktpartij wordt ingekocht. De marktpartij wordt de mogelijkheid gegeven om over te gaan tot sluiting van het bestaande recreatiebassin en toevoeging van een commerciële functie.

3 Voorstel een voorbereidingskrediet van � 16.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering fase 1 projectvoorstel realisatie derde zaaldeel Eurohal

Het college heeft een Projectvoorstel Realisatie derde zaaldeel Eurohal opgesteld. De ontwikkeling om te komen tot de realisatie van een derde zaaldeel wordt gesplitst in twee fasen. In de eerste fase komt het programma van eisen, de exploitatie en het voorlopig ontwerp aan de orde komen. Aan het einde van fase 1 wordt de raad voorgesteld of het derde zaaldeel wordt gerealiseerd. Daarna wordt gestart met het definitieve ontwerp. (2e fase) Door het college wordt voorgesteld om een krediet van € 16.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van fase 1 van het projectvoorstel.

4 Sluiting om 20.15 uur.


De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.
U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering. Op de gemeentelijke website staat de volledige agenda van deze ronde tafelgesprekken. Ook kunt u op de website de genoemde raadsvoorstellen en concept-raadsbesluiten raadplegen.