HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Samenleving

Vergadering RTG Samenleving 21-06-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Alex Walter

Agendapunten

1 Voorstel tot realiseren van permanente huisvesting voor het VSO.

Het VSO is tijdelijk gehuisvest in de Aladnahal te Aalten. Een renovatie van die hal staat voor de deur. Met het bestuur van het VSO “Het Aladon” is overeenstemming om op de Hoven nr.9 te Aalten de definitieve huisvesting te realiseren door gebruik te maken van een (onder-) huurconstructie met Estinea. Het gebouw de Hoven zal geschikt worden gemaakt voor het VSO om vervolgens de verhuizing te kunnen realiseren. De te maken kosten hiervoor kunnen worden opgevangen binnen de reserve onderwijs.

Bijgevoegde documenten

2 Voorstel tot algehele privatisering Tennispark de Rietstap.

De tennisbanen op Tennispark de Rietstap zijn door ouderdom toe aan een complete renovatie. Op basis van eerder overleg is Tennisvereniging de Rietstap hierover in gesprek gegaan met de gemeente en heeft vervolgens de toekomstvisie op het park aan de gemeente gepresenteerd. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat algehele privatisering een verantwoorde beslissing is. Voorgesteld wordt tot algehele privatisering te besluiten en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 150.000.

3 Voorstel in te stemmen met de jaarstukken 2010 en de begroting 2012 van het ISWI.

Met de programmabegroting bepalen de deelnemende gemeenten de beleidsprioriteiten en de financiële kaders voor het ISWI. Voorgesteld wordt in te stemmen met de jaarstukken 2010 en de concept-begroting 2012.

4 Sluiting om 20.45 uur.

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.
U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering. Op de gemeentelijke website staat de volledige agenda van deze ronde tafelgesprekken. Ook kunt u op de website de genoemde raadsvoorstellen en concept-raadsbesluiten raadplegen.