HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Samenleving

Vergadering RTG Samenleving 07-02-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-20:45
Voorzitter:Jos Wessels

De ronde tafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar.
In de ronde tafelgesprekken vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de ronde tafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 februari 2012. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 21 februari ook de besluitvorming plaats.
 

Agendapunten

1 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een 4-laans 300-meterbaan.

Het bestuur van AVA’70 heeft een plan ingediend om te komen tot de aanleg van een 4-laans 300-meterbaan, inclusief 6 sprintlanen. Voorgesteld wordt om een krediet van € 400.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een 4-laans 300-meterbaan en aanverwante zaken. De plannen voor het aanpakken van de verkeersveiligheid en de parkeerruimte zullen nader worden uitgewerkt. Over deze uitwerking en de financiële consequenties daarvan wordt te zijner tijd een voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Bijgevoegde documenten

2 Voorstel tot het verlenen van een bijdrage van € 44.222 aan

“De Onderwijsspecialisten” heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor een bijdrage in de eerste inrichting van de zesde en zevende groep op Het Aladon. De reden hiervoor is het stijgende leerlingenaantal. De gemeenteraad wordt voorgesteld om voor deze inrichting een bedrag van € 44.222 beschikbaar te stellen.

Bijgevoegde documenten

3 Sluiting

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.
U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.