HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Samenleving

Vergadering RTG Samenleving 19-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:00-20:45
Voorzitter:Alex Walter

Op dinsdag 19 juni 2012 worden de bijeenkomsten van de ronde tafelgesprekken gehouden.

De ronde tafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar.
In de ronde tafelgesprekken vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de ronde tafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 juli 2012.
Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 3 juli 2012 ook de besluitvorming plaats.
 

Agendapunten

1 Voorstel tot het maken van een keuze uit 3 opties met betrekking het vraagstuk

De gemeenteraad heeft voor de realisatie van een derde zaaldeel bij de Eurohal te Dinxperlo in de begroting 2012 financiële ruimte gereserveerd. Afgesproken is dat alvorens het geld beschikbaar wordt gesteld,  nut en noodzaak voor dit derde zaaldeel moet worden aangetoond. In dit voorstel wordt hierop ingegaan. Gebleken is dat er nu geen noodzaak aanwezig is om tot realisatie van dit zaaldeel over te gaan. Voorts kan het nut niet objectief worden vastgesteld. Echter, gelet op de wensen/belangen van met name 2 hoofdgebruikers van de Eurohal is volgens het college niets doen eigenlijk geen optie. Daarom legt het college een 3-tal mogelijke opties voor nl. efficiënte roosters maken en bergruimte realiseren bij sportzaal Duplo, uitbreiding van uren in sportcentrum Blauwe Meer of derde zaaldeel bij Eurohal realiseren.

2 Voorstel tot het aanpakken van de huidige parkeersituatie en verkeersveiligheid van het terrein van AVA'70.

Op 21 februari 2012 is door de gemeenteraad besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van een 4-laans 300-meterbaan op het terrein van AVA’70. Toen is aangegeven dat de door AVA’70 aangedragen plannen voor het aanpakken van de verkeersveiligheid en de parkeerruimte, inclusief de financiële consequenties daarvan, nader worden uitgewerkt. Het voorliggende voorstel bevat deze uitwerking. De geraamde kosten voor de aanpassingen met betrekking tot de huidige parkeersituatie en het doortrekken van de parallelweg naast de N318 tot aan AVA’70 bedragen € 176.000,-. De raad wordt voorgesteld om dit bedrag beschikbaar te stellen.

3 Voorstel in te stemmen met de nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 2012-2016.

Om de positie van vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente duidelijk neer te zetten en verder te versterken is de nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid opgesteld. Figulus Welzijn heeft een inventarisatie gemaakt van de ondersteuningsbehoefte en de wensen bij vrijwilligersorganisaties, potentiële vrijwilligers en mantelzorgorganisaties. Het voorgestelde beleid sluit aan bij de vraag van het Aaltense vrijwilligerswerk en de mantelzorgers. Met dit beleidsplan wil de gemeente Aalten een verdere impuls geven aan de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente.

4 Sluiting 20.45 uur.

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.