HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Samenleving

Vergadering RTG Samenleving 03-02-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal Gemeentehuis
Tijd:19:30-20:45
Voorzitter:Martin Veldhuizen

Op maandag 3  februari wordt de bijeenkomst van het rondetafelgesprek Samenleving en Bestuur en Financien gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 februari  2014. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 18 februari ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor dit rondetafelgesprek.
 

Agendapunten

1 Voorstel kennis te nemen van het rapport D’ran in de transities en vaststellen dat de regionale samenwerking bij de transities op de verschillende onderdelen vorm en inhoud krijgt

In april 2013 is het Achterhoekse kader voor het maatschappelijk domein vastgesteld. Vanuit dit gemeenschappelijke kader is verder gewerkt aan de uitwerking van de drie transities. In september 2013 is de notitie “Uitgangspunten en aanpak van regionale samenwerking in het sociale domein voor de gemeenten in de Achterhoek” vastgesteld. In deze notitie stonden zeven opdrachten om uit te werken gericht op regionale samenwerking voor het sociale domein. Deze opdrachten zijn nader uitgewerkt. Mogelijkheden voor samenwerking liggen o.a. bij gezamenlijke inkoop, een gemeenschappelijk referentiekader zoals een gezamenlijk ‘taal’ , eenduidige toegang en werkwijzen. In dit voorstel wordt voorgesteld kennis te nemen van de notitie ‘D’ran in de transities’ en de regionale samenwerking op de verschillende onderdelen vorm en inhoud te geven.

2 Voorstel in te stemmen met het Jaarplan en concept Begroting 2014, garantstelling tekort Hameland 2014 en toevoeging van het voordelig effect in de stroppenpot.

Hameland heeft van doen met een weerbarstige economische omgeving en een teruglopende rijkssubsidie. Voor 2014 is er sprake van een negatief resultaat van € 2,354 mln. Door de Participatiewet komt er een geschat negatief subsidieresultaat van € 6,500 mln. De bijdrage van Aalten van het nu verwachte tekort voor 2014 bedraagt € 513.200 en is lager dan de oorspronkelijk geraamde  € 632.000. In dit voorstel stellen wij u voor de raad voor te stellen om in te stemmen met de begroting 2014, garant te staan voor het verwachte tekort van € 513.172,- en het voordelig effect van € 118.000,- toe te voegen aan de stroppenpot.
 

3 Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015.

De voorgestelde nieuwe programma-indeling voor de begroting leidt in samenhang met de nieuwe organisatiestructuur tot maximale duidelijkheid en efficiency m.b.t. overlegstructuren in de lijn portefeuillehouder – afdelingshoofd – programmamanager – teamcoördinatoren. Voorgesteld wordt in te stemmen met de programma-indeling voor de begroting per 1 januari 2015.

4 Voorstel tot vaststellen 1e wijziging van de legesverordening 2014.

De wijziging van de Paspoortwet treedt op 9 maart 2014 in werking. Gemeenten moeten hun legesverordening vóór die datum hebben gewijzigd. In de wijziging van de Paspoortwet wordt de geldigheidsduur van de reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder verlengd tot 10 jaar. Voor hen gelden hogere maximumtarieven. Voorgesteld wordt in te stemmen met de 1e wijziging van de legesverordening 2014. 

5 Sluiting 20:45 uur.

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering. Op de gemeentelijke website staat de volledige agenda van deze rondetafelgesprekken.