HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Samenleving

Vergadering RTG Samenleving 26-05-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:21:00-22:30
Voorzitter:Alex Walter

Op maandag 26 mei wordt de bijeenkomst van het rondetafelgesprek Samenleving gehouden.
Het rondetafelgesprek wordt gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/leden van de RTG-en zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juni 2014.
Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 10 juni 2014 ook de besluitvorming plaats.
 

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststelling van de nota lokaal gezondheidsbeleid 2014-2017en het beschikbaar stellen van € 18.000 voor het uitvoeringsprogramma

De nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Aalten 2014-2017 ‘van ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’ is in regionaal overleg en met medewerking van de GGD tot stand gekomen. De nota geeft richting aan het beleid op het gebied van preventie binnen de publieke gezondheidszorg. De nota borduurt voort op (landelijke) kernthema’s nl.  preventie van overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijke alcoholgebruik. Voor het uitvoeren van nieuwe gezondheidbevorderende activiteiten voortkomend uit de nota is echter geen dekking in de begroting beschikbaar. Voorgesteld wordt om de nota vast te stellen en voor deze projectperiode van (ruwweg half 2014 tot half 2017) het benodigde budget van €18.000 beschikbaar te stellen.

2 Voorstel in te stemmen met de kaders van de drie transities te weten Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Aalten verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal nieuwe taken in het sociale domein. Er wordt vanuit gegaan dat deze taken met meer maatwerk uitgevoerd kunnen worden door gemeenten, omdat deze dichtbij de inwoners staat. Dit betekent beter aansluiten op de vraag van inwoners, meer sturen op zelfredzaamheid en participatie en naar verwachting lagere kosten in de uitvoering.
In 2013 is de Achterhoekse kaderstelling voor het maatschappelijke domein vastgesteld. Dit document is een verdere uitwerking van deze uitgangspunten, waarbij aandacht is voor de positie van de inwoners, de inhoudelijke werkwijze, de gewenste sturing, de bekostigingswijze en de overgang naar een nieuwe aanpak op lokaal niveau.
 

3 Voorstel tot vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Aalten

Op 1 augustus 2014 gaat het passend onderwijs van start. De wetswijzigingen in het verband met het passend onderwijs maken een aanpassing van de verordening leerlingenvervoer noodzakelijk. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bestaande verordening te vereenvoudigen en aan te passen aan de huidige tijd, waarbij ook aandacht is geschonken aan “de kanteling” van het leerlingenvervoer.

4 Raadsmededeling 55/2014 beantwoording vragen fractie PP met betrekking tot de “proeftuin Achterhoek” en de gevolgen van de uitkomsten van de commissie Kalsbeek

De fractie van de PP heeft een aantal vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot het onderhandelaarakkoord “proeftuin Achterhoek” o.l.v. de heer Borstlap en de gevolgen van de commissie Kalsbeek daarop. (de commissie Kalsbeek: Kabinet en sociale partners hebben afgesproken een commissie te laten adviseren over een mogelijke verbetering van de positie van huishoudelijk werkers en de gevolgen van eventuele ratificatie van het ILO-verdrag 189 inzake “decent work for domestic workers”, in relatie tot de huidige Regeling dienstverlening aan huis). In deze raadsmededeling worden de vragen beantwoord. De raadsmededeling wordt besproken. 

5 Sluiting 22.30 uur

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.