HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Beschrijving van de organisatie

Beschrijving van de organisatie

De organisatie van de gemeente Aalten bestaat uit 3 afdelingen, 6 teams (2 teams per afdeling) en een staf.

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De gemeentesecretaris/algemeen directeur vormt tezamen met de drie afdelingshoofden het managementteam (MT) van de gemeente Aalten. De staf valt direct onder de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Het MT draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het geven van leiding aan de organisatie. Zo wordt gezamenlijk de lange termijn visie ontwikkeld, gezamenlijk invulling gegeven aan strategische organisatievraagstukken en wordt gezamenlijk de verantwoordelijkheid gedragen voor de meerjaren personeelsbegroting, de personeelsbeoordelingen, de strategische personeelsplanning en het matchen van werk en mensen en openstelling van vacatures.

De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor het integraal management van de afdeling, afdelingsbudgetten en ambtelijke adviezen en processen.

Alle drie de afdelingen kennen twee teamcoördinatoren en één programmamanager. De teamcoördinatoren houden zich voor ongeveer 50% van hun tijd bezig met de coördinatie van het team en de vakinhoudelijke aansturing van medewerkers. Voor de overige 50% verrichten de coördinatoren de zwaardere/complexere beleids- en adviestaken op het vakgebied van het betreffende team.

Het programmamanagement is geen afzonderlijke functie, maar een aan een persoon verbonden rol.

De programmamanager overziet een keten van doelstellingen, activiteiten en budgettaire kaders binnen een van de door de gemeenteraad vastgestelde programma’s. Deze doelstellingen, activiteiten en budgettaire kaders op verschillende deelterreinen dienen allemaal een gezamenlijk doel: de gemeentelijke visie voor het betreffende programma. Het is de taak van de programmamanager om ervoor te zorgen dat alle doelstellingen, activiteiten en budgettaire kaders op dezelfde lijn zitten en het uiteindelijke doel helpen bereiken.