HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Beschrijving van de organisatie

Beschrijving van de organisatie

De organisatie van de gemeente Aalten bestaat uit 3 afdelingen en 12 teams (4 teams per afdeling).

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie  staat de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De gemeentesecretaris/algemeen directeur vormt tezamen met de drie afdelingshoofden het managementteam (MT) van de gemeente Aalten.

Het MT draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het geven van leiding aan de organisatie. Zo wordt gezamenlijk de lange termijn visie ontwikkeld, gezamenlijk invulling gegeven aan strategische organisatievraagstukken en wordt gezamenlijk de verantwoordelijkheid gedragen voor de meerjaren personeelsbegroting, de personeelsbeoordelingen, de strategische personeelsplanning en het matchen van werk en mensen en openstelling van vacatures.

De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor het integraal management van de afdeling, afdelingsbudgetten en ambtelijke adviezen en processen.

Alle drie de afdelingen kennen vier teamcoördinatoren. De teamcoördinatoren houden zich voor ongeveer 50% van hun tijd bezig met de coördinatie van het team en de vakinhoudelijke aansturing van medewerkers. Voor de overige 50% verrichten de coördinatoren de zwaardere/complexere beleids- en adviestaken op het vakgebied van het betreffende team.

In totaal bestaat de organisatie uit ruim 180 medewerkers (circa 152 FTE).