HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Bezwarencommissie

Bezwarencommissie

Tegen een groot aantal gemeentelijke beslissingen kunt u een bezwaarschrift indienen. De commissie bezwaarschriften geeft de gemeenteraad, de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders een advies over het innemen van een standpunt op bezwaarschriften. De onafhankelijke commissie bestaat uit vier externe leden die enerzijds voldoende distantie hebben en anderzijds voldoende bekend zijn met het beleid en de gemeente. Tevens beschikt de commissie over juridische deskundigheid.

Het secretariaat wordt gevormd vanuit het team Organisatie en Welzijn van de afdeling Sociaal Domein.

Informatie

Meer informatie vindt u bij de productbeschrijving bezwaar maken.

Verordening

De taak, samenstelling en werkwijze van de bezwarencommissie is geregeld bij verordening.