HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Commissie Cultureel Erfgoed

Commissie Cultureel Erfgoed

Taakomschrijving

De Commissie Cultureel Erfgoed is een door het college ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Erfgoedverordening gemeente Aalten 2011 en het monumentenbeleid.

Samenstelling

  • de heer W. Doodeheefver, voorzitter;
  • de heer R. Vrieselaar, namens De Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten Dinxperlo Wisch;
  • mevrouw J. Erinkveld-Ras, namens Bewaar ’t Olde;
  • de heer H. de Graaf, namens Bredevoorts Belang;
  • de heer R. Crols, namens het Gelders Genootschap;
  • mevrouw G. Brethouwer, burgerlid;
  • de heer J. Van Duren, namens de Bond Heemschut.

Secretariaat

Secretaris van de commissie is mw. S. Lammers. Ze is te bereiken via het e-mailadres gemeente@aalten.nl. Wilt u telefonisch contact? Bel dan naar (0543) 49 33 33.

Agenda en besprekingsverslag

Voor elke vergadering wordt een agenda opgesteld die u online kunt raadplegen. Het besprekingsverslag dat van elke vergadering gemaakt wordt kunt u ook online raadplegen.

Verordening

De taak, samenstelling en werkwijze van de commissie zijn geregeld bij verordening.

Jaarverslag

Bent u benieuwd naar de werkzaamheden van de commissie? U kunt het jaarverslag opvragen via gemeente@aalten.nl