HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Gemeentelijke financiën

Begrotingen

De begroting laat zien wat de gemeente van plan is. Voor de zomer van een jaar zijn de wensen van de raad en college bekend voor het komende jaar. Maar er zijn uiteraard ook vele reguliere taken die moeten worden uitgevoerd. Vervolgens vindt een financiële vertaling plaats. Meestal kan niet alles uitgevoerd worden. Dan worden er keuzes gemaakt. De begroting moet altijd sluiten, dat wil zeggen de uitgaven en inkomsten moeten minimaal gelijk zijn. De inkomsten van de gemeente bestaan voornamelijk uit de algemene uitkering van het rijk en de gemeentelijke heffingen en belastingen, zoals onroerendezaakbelasting, leges op paspoorten en rijbewijzen en toeristen- en forensenbelasting.

Een begroting is nooit voor één jaar, maar altijd voorzien van een meerjarenraming. Een begroting is opgebouwd uit programma's. Deze programma's bevatten thema's. Ook worden bepaalde wettelijke voorgeschreven onderwerpen beschreven in paragrafen, zoals de bedrijfsvoering, risico's en lokale heffingen.

Bij een begroting is het zogenaamde 3 W verhaal belangrijk. Wat willen we bereiken, wat willen we daar voor doen en wat gaat het kosten. Na afloop van het jaar vindt de verantwoording plaats in de vorm van wat hebben we bereikt, wat hebben we er voor gedaan en wat heeft het gekost.

De begroting wordt door de raad vastgesteld en moet door de provincie worden goedgekeurd. De vaststelling van de begroting moet uiterlijk plaats vinden voor 15 november van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar. Met de begroting en de daarin opgenomen plannen en budgetten kan het college de aan de slag.