HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Gemeentelijke financiën

Jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit twee delen, te weten het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag, wat meer over beleid gaat, komen de paragrafen (net als bij de begroting) en de programmaverantwoording aan de orde. In de jaarrekening gaat het meer over de financiële feiten. In dit deel is ook de balans met de bezittingen en schulden en de exploitatierekening met de uitgaven en inkomsten opgenomen. Uiteraard voorzien van diverse analyses en toelichtingen. De jaarstukken worden gecontroleerd door een registeraccountant, wat uitmondt in een goedkeurende verklaring.

De jaarrekening wordt door de raad vastgesteld en gaat naar de provincie als toezichthouder. Dit moet voor 15 juli.