HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

D66, CDA, GB en HMV Amendement 4.1. Beggelderdijk

amendement

Publicatiedatum:

11-06-2019

Indiener:

    Alexander van der Graaff

Portefeuillehouder:

    Martin Veldhuizen

Aanleiding:

Voorstel tot herinrichting huidig wegprofiel Beggelderdijk

Overwegingen:

Het college stelt voor om het huidig wegprofiel van de Beggelderdijk te herinrichten. De Beggelderdijk kan met de reguliere onderhoudscyclus worden meegenomen en ten gevolge daarvan dient er alleen noodzakelijk onderhoud gepleegd te worden. Het nieuw te realiseren, sobere tracé (variant 3c) zal extra geld kosten, maar beduidend minder dan in het verleden werd geschetst. Het nieuwe tracé is toekomstbestendig en duurzaam en zal zowel de Beggelderdijk veiliger maken, alsook een betere ontsluiting vormen voor bewoners en bedrijven. Er dient op korte termijn gestart te worden met de procedure om het bestemmingsplan voor een nieuw te realiseren tracé in orde te maken. Het college doet er verstandig aan om de omwonenden en andere belanghebbenden middels zorgvuldige participatie nauw te betrekken bij de bestemmingsplanwijziging en de totstandkoming van het nieuwe tracé. Rekening houdend dat de bestemmingsplanwijziging een meerjarig proces zal zijn, kan de dekking van de extra kosten worden meegenomen in de begrotingsronde na afronding van de beroepsfase bestemmingswijziging.

Dictum:

Het dictum van het concept-besluit als volgt te wijzigen: 1. een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan voor het nieuwe - sobere - tracé op te starten; 2. gedurende dit traject, inclusief beroepsfase, geen verplichtingen aan te gaan.

Behandelvoorstel:

Behandelen in raadsvergadering 11 juni 2019

Besluit:

  • Gemeenteraad 11-06-2019 Aangenomen Over het amendement is hoofdelijk gestemd. Het amendement 4.1. is met 13 stemmen vóór en 7 stemmen tegen (mevrouw E.E. Diepenbroek, de heer L. Weevers, de heer G.I. Uland, de heer H.H. Navis, de heer H.W. Hartemink, mevrouw L.M.E. Oonk en de heer J. Pennings), aangenomen.

Bijlage: