HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

CDA, GemeenteBelangen en HMV motie inzake rotonde Dijkstraat d.d. 25-2-2020 Gewijzigd aangenomen.

motie

Publicatiedatum:

17-02-2020

Indiener:

    Gerrit Assink

Actiehouder:

    Gerrit Assink

Portefeuillehouder:

    Ted Kok

Motie:

Motie 8a inzake rotonde Dijkstraat

Aanleiding:

Het voorstel tot vaststelling van de eindrapportage “Krachten Dijkstraat Versterken"

Overwegingen:

• dat Moventum - in opdracht van het college - het rapport “Krachten Dijkstraat versterken” heeft opgesteld; • dat samen met bewoners van de Dijkstraat gekeken is naar de verbetering van de toekomstige leef- en woonbaarheid; • dat het rapport ook aandacht geschonken heeft aan het aspect “verkeersveiligheid”; • dat uit het rapport blijkt dat de rotonde Dijkstraat-Stationstraat-Ludgerstraat als onoverzichtelijk en gevaarlijk wordt ervaren; • dat de laatste maanden regelmatig fietsers ten val zijn gekomen komen op de rotonde Dijkstraat-Stationsstraat-Ludgerstraat, met vervelende kwetsuren als gevolg; • dat gebleken is dat de fietsers onvoldoende achtzaam zijn op de ter plaatse geldende verkeersregels en vrijwel altijd op de rotonde voorrang nemen in plaats van te krijgen; • dat dit gedrag van het fietsverkeer, in combinatie met het autoverkeer, ter plaatse een onveilige situatie met zich brengt; • dat in het Investeringsprogramma 2020-2023 de reconstructie van de Dijkstraat en de Admiraal de Ruyterstraat is opgenomen; is van mening, • dat de verkeersveiligheid op de kruising Dijkstraat-Stationsstraat-Ludgerstraat dient te worden verbeterd; • dat het wenselijk is dat de verbetering van de verkeersveiligheid van de rotonde Dijkstraat-Stationstraat-Ludgerstraat betrokken wordt bij uitvoering van het rapport “Krachten Dijkstraat versterken” en de reconstructie van de Dijkstraat/Admiraal de Ruyterstraat;

Dictum:

draagt het college op, • bij de uitvoering van het rapport “Krachten Dijkstraat versterken” en de reconstructie van de Dijkstraat te onderzoeken op welke wijze de verkeersveiligheid van de rotonde Dijkstraat-Stationstraat-Ludgerstraat kan worden verbeterd; verwijderd: • bij het opstellen van de plannen tot het verbeteren van de genoemde rotonde ook als mogelijkheid mee te nemen dat de rotonde wordt verwijderd en (bijvoorbeeld) het dan ontstane kruispunt in te richten als voorrangskruising of deze kruising te voorzien van verkeerslichten met een gescheiden stroom (in tijd) van fietsers en auto’s; toegevoegd: • dit onderzoek uit te laten voeren door een extern verkeerskundig onderzoeksbureau. En gaat over tot de orde van de dag. Fractie CDA Fractie GemeenteBelangen Fractie HMV

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 8 raadsvergadering van 25 februari 2020

Besluit:

  • Gemeenteraad 25-02-2020 Aangenomen

Bijlage: