HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

CDA, VVD, D66 en GB motie 5f herkenbaarheid boa's Uitvoeringsprogramma

motie

Publicatiedatum:

07-11-2018

Indiener:

    Raimond Smit

Actiehouder:

    Anton Stapelkamp

Portefeuillehouder:

    Anton Stapelkamp

Programma:

Sociaal Domein

Motie:

Motie 5f CDA, VVD, D66 en GB herkenbaarheid boa's Uitvoeringsprogramma 6-11-2018 Aangenomen

Aanleiding:

Voorstel tot het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij / 1e begrotingswijziging 2019;

Overwegingen:

- dat de leefbaarheid en veiligheid in de directe woonomgeving door de meeste burgers wordt ervaren als een belangrijk thema; - dat de meeste inwoners van gemeenten het belangrijk vinden dat de gemeente optreedt bij onder meer rotzooi op straat, hondenpoep, asociale parkeerders en overlastgevende jeugd; - dat ook in de gemeente Aalten blijkt dat dat deze veelvoorkomende ergernissen hoog scoren op de lijst van irritaties die de kwaliteit van wonen en de veiligheidsbeleving negatief kunnen beïnvloeden; overwegende, - dat gemeenten bij de uitvoering van het lokale veiligheidsbeleid al lang niet meer alleen gebruik maken van de politie; - dat voor de aanpak van dit soort leefbaarheidsproblematiek en overlast gemeenten steeds vaker buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) inzetten; - dat deze boa’s schouder aan schouder met de politie werken aan een schonere en veiligere openbare ruimte; - dat de afgelopen jaren een professionalisering rondom boa’s in gang is gezet en er tal van taken vanuit de centrale overheid zijn bijgekomen; - dat binnen deze professionalisering een eigen herkenbare identiteit past voor een boa openbare ruimte; - dat deze eigen identiteit de boa openbare ruimte in staat stelt om uitdrukking te geven aan zijn eigenstandige taak en hem te onderscheiden van die andere opsporingsambtenaren in de openbare ruimte, zoals de politie; - dat voor burgers de boa openbare ruimte daarmee duidelijk herkenbaar wordt; - dat de burgers dan weet dat men met een opsporingsambtenaar van doen heeft die beschikt over opsporingsbevoegdheden en die kan handhaven; - voorts overwegende, - dat de VNG zich nadrukkelijk heeft uitgesproken over de visie rondom boa’s en diens uniform; - dat - om tot eenheid te komen - er door het VNG een zogenaamd modeluniform is gemaakt voor boa’s; - dat dit tot doel heeft om overal dezelfde herkenbaarheid te hebben; is van mening; - dat de herkenbaarheid van de boa’s van de gemeente Aalten dient te worden vergroot; - dat de boa’s een visitekaartje zijn van de gemeente; - dat het wenselijk is dat de boa’s van de gemeente Aalten in het (model)uniform dienst te laten doen;

Dictum:

de mogelijkheden te onderzoeken om, zoals het VNG wenst en voorschrijft, de boa’s van de gemeente Aalten in het (model)uniform dienst te laten doen.

Behandelvoorstel:

Behandeling tijdens de raadsvergadering van 6 november 2018

Besluit:

  • Gemeenteraad 06-11-2018 Unaniem_aangenomen Motie is unaniem (21 stemmen) aangenomen.

Bijlage: