HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

CU, GB en HMV motie 8b Motivatie en afwegingsruimte in raadsvoorstellen d.d. 25-02-2020 Aangenomen

motie

Publicatiedatum:

21-02-2020

Indiener:

    Tobias Holtman

Actiehouder:

    Tobias Holtman

Portefeuillehouder:

    Ted Kok

Motie:

CU motie 8b Motivatie en afwegingsruimte in raadsvoorstellen

Aanleiding:

Het voorstel tot vaststelling van de eindrapportage “Krachten Dijkstraat Versterken"

Overwegingen:

• dat door middel van een participatietraject met ondernemers, bewoners en eigenaren is gewerkt aan een plan voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van het gebied Dijkstraat; • de gemeenteraad wordt voorgesteld de eindrapportage Dijkstraat vast te stellen, terwijl in het raadsvoorstel niet is beargumenteerd wat de reden en het doel daarvan is; • dat uit de beantwoording van de schriftelijke vragen bleek dat (a) door het vaststellen van deze eindrapportage een bepaalde voorzienbaarheid wordt gecreëerd, (b) het uitgangspunt om detailhandel in het centrum te centreren wordt herbevestigd en (c) dat de uitgangspunten voor de herinrichting van de Dijkstraat zijn bepaald die als startpunt voor het ontwerpproces van het bouwteam gelden; • in de oordeelsvormende vergadering d.d. 11 februari 2020 door het college is aangegeven dat het hier louter een eindrapportage met bevindingen van de gesprekken met ondernemers, bewoners en eigenaren in het gebied Dijkstraat betreft; Is van mening, • dat de gemeenteraad (feitelijk) geen rol heeft bij vaststellen van een eindrapportage van een participatietraject; • dat daarmee om een besluit wordt gevraagd terwijl er geen ruimte bestaat om als raad een inhoudelijke afweging te kunnen maken; • dat daarmee onduidelijk is welk besluit in geval van dit voorstel aan de gemeenteraad gevraagd wordt en welke eventuele consequenties dit heeft;

Dictum:

Roept het college op, • bij toekomstige raadsvoorstellen altijd te beargumenteren waarom een voorstel aan de raad wordt voorgelegd, welke (inhoudelijke) keuzes te maken zijn en welke afwegingsruimte de raad daarin heeft. En gaat over tot orde van de dag. fractie van de ChristenUnie Fractie GB, Fractie HMV Tobias Holtman Erik Groters Henk Meerdink

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 8 raadsvergadering van 25 februari 2020

Besluit:

  • Gemeenteraad 25-02-2020 Aangenomen

Bijlage: