HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

D66 en PP Motie 10a onderzoek gebruiksmogelijkheden percelen Sondernweg 2 d.d. 28 januari 2020 Verworpen

motie

Publicatiedatum:

27-01-2020

Indiener:

    Alexander van der Graaff

Actiehouder:

    Ted Kok

Portefeuillehouder:

    Ted Kok

Motie:

Motie 10a Onderzoek gebruiksmogelijkheden percelen Sondernweg 2

Aanleiding:

Voorstel tot krediet beschikbaar stellen voor aankoop agrarisch Sondernweg 2;

Overwegingen:

constaterende, ● dat de raad zojuist besloten heeft om een krediet van €1.450.000 (plus kosten koper) beschikbaar te stellen voor aankoop van een boerderij en drie percelen weiland; ● dat de kapitaalkosten van dit krediet vooralsnog gedekt worden door (erf)pacht; ● dat twee van de percelen met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 10 hectare direct aan de bebouwde kom liggen, ingeklemd liggen tussen het bestaande bedrijventerrein ‘t Broek en de woonwijk Kobus; overwegende, ● dat voor deze locatie direct aan de bebouwde kom andere passende bestemmingen denkbaar zijn dan de huidige agrarische bestemming; ● dat door een andere bestemming of een ander gebruik de waarde van het perceel hoger kan worden of beleidsdoelen van de gemeente kunnen worden gerealiseerd; is van mening, ● dat de aankoop beter democratisch uitlegbaar wordt, door mogelijke andere bestemmingen te duiden; ● dat de juiste (erf)pacht constructie gekozen kan worden op basis van de verwachte termijn waarop een andere bestemming gerealiseerd kan worden;

Dictum:

verzoekt het college, ● na aankoop van de percelen op korte termijn een verkenning te doen naar mogelijke bestemmingen en realisatietermijnen en hier de raad over te informeren. En gaat over tot de orde van de dag.

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 10 van de raadsvergadering van 28 januari 2020

Besluit:

  • Gemeenteraad 28-01-2020 Verworpen

Bijlage: