HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

D66 Motie 4f Voortgang Energietransitie via Klimaatmonitor.nl d.d. 26 november 2019 Ingetrokken

motie

Publicatiedatum:

25-11-2019

Indiener:

    Alexander van der Graaff

Actiehouder:

    Martin Veldhuizen

Portefeuillehouder:

    Martin Veldhuizen

Motie:

Motie 5f Voortgang Energietransitie via Klimaatmonitor.nl

Aanleiding:

Voorstel tot vaststellen van het Plan van Aanpak Duurzaamheid

Overwegingen:

constaterende, ● dat de voortgang gemeten wordt ten opzichte van de doelen uit het “Akkoord van Groenlo”; ● dat de gepresenteerde gegevens een combinatie zijn van landelijk geverifieerde cijfers van CBS/RWS (klimaatmonitor) en additionele gegevens van de gemeentelijke coördinatoren en AGEM; ● dat er cijfers uit verschillende jaren worden gebruikt; ● dat absolute verbruikscijfers zich lastig laten vergelijken met de gedeeltelijke beleidsdoelen (zoals besparen, extra gebruik en vervanging); overwegende, ● dat “Klimaatmonitor” voor iedereen toegankelijk is en breed gecontroleerd wordt; ● dat “Klimaatmonitor” inmiddels ook cijfers voor 2017 en gedeeltelijk zelfs al 2018 aanbiedt in absolute eenheden (TJ, kWh en m3); ● dat “Klimaatmonitor” een duidelijk verschil maakt tussen gebruik en opwekking van de diverse energiedragers en hun CO2 afdruk; is van mening, ● dat de voortgang van de energietransitie niet moet vertroebelen door discussies over referentiepunten;

Dictum:

verzoekt het college: ● dat de voortgangsrapportage richting de doelen uit het “Akkoord van Groenlo” en volgende plannen in het kader van de energietransitie op de meest actueel beschikbare cijfers uit “Klimaatmonitor” te baseren, zodat deze voor een ieder transparant wordt en blijft. ● dat de voortgangsrapportage in absolute eenheden (TJ, kWh en m3) te presenteren. En gaat over tot de orde van de dag.

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 4 van de raadsvergadering d.d. 26 november 2019

Besluit:

  • Gemeenteraad 26-11-2019 Ingetrokken Toezegging wethouder

Bijlage: