HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

D66 Motie 6a Ruimhartige afweging transformatie vastgoed Buitengebied d.d. 26 november 2019 Verworpen

motie

Publicatiedatum:

25-11-2019

Indiener:

    Alexander van der Graaff

Actiehouder:

    Ted Kok

Portefeuillehouder:

    Ted Kok

Motie:

Motie 6.a Ruimhartige afweging transformatie vastgoed Buitengebied

Aanleiding:

voorstel tot instemming toepassing Afwegingskader Woningbouwplannen gemeente Aalten

Overwegingen:

constaterende: ● dat de puntentoekenning voor transformatie van bestaand vastgoed in het buitengebied altijd 2 punten lager ligt dan bij transformatie van bestaand vastgoed binnen de bebouwde kom; ● dit een verkeerd signaal geeft aan initiatieven die bestaand vastgoed in het buitengebied willen transformeren; overwegende: ● dat transformatie van bestaand vastgoed zowel binnen als buiten de bebouwde kom zeer wenselijk is voor behoud van bestaand vastgoed; ● dat een lagere waardering van de transformatie van bestaand vastgoed in het buitengebied potentiële initiatieven kan demotiveren; ● dat bestaand vastgoed een onlosmakelijk deel zijn van het cultuurlandschap in het buitengebied; is van mening: ● dat het college alle initiatieven, binnen en buiten de bebouwde kom, aangaande transformatie van bestaand vastgoed moet stimuleren;

Dictum:

verzoekt het college: ● een ruimhartige eindbeoordeling te geven voor transformatie van bestaand vastgoed buiten de bebouwde kom. En gaat over tot de orde van de dag.

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 6 van de raadsvergadering van 26 november 2019

Besluit:

  • Gemeenteraad 26-11-2019 Verworpen Drie stemmen voor (D66 en HMV) en 17 stemmen tegen

Bijlage: