HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

D66 Motie 6b Blijvend ontwikkelen creatieve ideeën woningen jongeren d.d. 26 november 2019

motie

Publicatiedatum:

25-11-2019

Indiener:

    Alexander van der Graaff

Actiehouder:

    Ted Kok

Portefeuillehouder:

    Ted Kok

Motie:

Motie 6.b Blijvend ontwikkelen creatieve ideeën woningen jongeren

Aanleiding:

Voorstel tot instemming toepassing Afwegingskader Woningbouwplannen gemeente Aalten

Overwegingen:

constaterende: ● dat er in onze gemeente een groot tekort bestaat aan betaalbare woningen voor jongeren en starters; ● dat dit zowel voor de grote als kleine kernen geldt; ● dat het college het voornemen heeft om zelf het initiatief te nemen voor de realisatie van starterswoningen voor jongeren en starters; overwegende: ● dat de raad zich nog niet heeft uitgelaten over het voornemen van het college; ● dat een tekort aan betaalbare woningen een belemmerende factor is voor jongeren en starters in onze gemeente te blijven of zich te vestigen; ● dat dit onwenselijk is voor de demografische ontwikkeling en leefbaarheid van onze gemeente op de lange termijn; is van mening: ● dat het voornemen van het college om zelf het initiatief te nemen voor de realisatie van starterswoningen voor jongeren en starters een positieve ontwikkeling is en dat de raad dit krachtig moet ondersteunen; ● dat het college ook het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) actief onder jongeren en starters moet promoten;

Dictum:

verzoekt het college: ● blijvend creatieve ideeën te ontwikkelen om de woningnood voor jongeren en starters in onze gemeente het hoofd te kunnen bieden; ● daadkracht te tonen en deze plannen daadwerkelijk op zo kort mogelijke termijn te realiseren; ● de raad van deze ontwikkelingen blijvend op de hoogte te houden. En gaat over tot de orde van de dag.

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 6 van de raadsvergadering van 26 november 2019

Besluit:

  • Gemeenteraad 26-11-2019 Uitgesteld Stemmen staken Voor: PP, GB, D66 en CU (in totaal 10 stemmen) Tegen: CDA, VVD en HMV (in totaal 10 stemmen)

Bijlage: