HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

D66 Motie Blijvend ontwikkelen creatieve ideeën Woningen jongeren 17-12-2019 Aangenomen

motie

Publicatiedatum:

03-12-2019

Indiener:

    Alexander van der Graaff

Actiehouder:

    Ted Kok

Portefeuillehouder:

    Ted Kok

Motie:

Motie Blijvend ontwikkelen creatieve ideeën Woningen jongeren.

Aanleiding:

De gemeenteraad van Aalten, in vergadering bijeen d.d. 17 december 2019;

Overwegingen:

constaterende, ● dat de raad in zijn vergadering van 26 november 2019 heeft ingestemd, dat het college voor de beoordeling van nieuwe woningbouwinitiatieven, gebruik maakt van het Afwegingskader Woningbouwplannen gemeente Aalten; ● dat er in onze gemeente een groot tekort bestaat aan betaalbare woningen voor jongeren en starters; ● dat dit zowel voor de grote als kleine kernen geldt; ● dat het college het voornemen heeft om zelf het initiatief te nemen voor de realisatie van starterswoningen voor jongeren en starters; overwegende, ● dat de raad zich nog niet heeft uitgelaten over het voornemen van het college; ● dat een tekort aan betaalbare woningen een belemmerende factor is voor jongeren en starters in onze gemeente te blijven of zich te vestigen; ● dat dit onwenselijk is voor de demografische ontwikkeling en leefbaarheid van onze gemeente op de lange termijn; is van mening, ● dat het voornemen van het college om zelf het initiatief te nemen voor de realisatie van starterswoningen voor jongeren en starters een positieve ontwikkeling is en dat de raad dit krachtig moet ondersteunen; ● dat het college ook het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) actief onder jongeren en starters moet promoten;

Dictum:

verzoekt het college, ● blijvend creatieve ideeën te ontwikkelen om de woningnood voor jongeren en starters in onze gemeente het hoofd te kunnen bieden; ● daadkracht te tonen en deze plannen daadwerkelijk op zo kort mogelijke termijn te realiseren; ● de raad van deze ontwikkelingen blijvend op de hoogte te houden. En gaat over tot de orde van de dag.

Behandelvoorstel:

Behandelen in de raadsvergadering van 17 december 2019

Besluit:

  • Gemeenteraad 17-12-2019 Aangenomen De motie is met 11 stemmen vóór en 9 stemmen tegen, aangenomen Stemgedrag: 11 stemmen vóór t.w. mevrouw G.J.S. Nijland-Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren A. Walter, H.J. Rijks, H.J. Groters en L.J. van den Berg (allen fractie GB), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (allen fractie PP), de heer T.S Holtman (fractie CU) en de heer H.J. Meerdink (fractie HMV). 9 stemmen tegen t.w. mevrouw L.M.E. Oonk en de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede en de heren R.J.M. Smit, F.B. Diersen, B.G.J. Mateman, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA).

Bijlagen: