HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

PP en D66 motie 9a Nulmeting Cultuurnota d.d. 28 januari 2020 Verworpen

motie

Publicatiedatum:

27-01-2020

Indiener:

    Esther Diepenbroek

Actiehouder:

    Anton Stapelkamp

Portefeuillehouder:

    Anton Stapelkamp

Motie:

Motie 9a over nulmeting cultuur

Aanleiding:

Voorstel tot vaststellen van de nota cultuur “Een warm BAD voor cultuur”

Overwegingen:

constaterende, • dat de nota beoogt een overzicht te geven van de stimuleringsmaatregelen voor kunst en cultuur in Aalten; • dat een volledig inzicht in de lokale kunst- en cultuursector hierin ontbreekt; overwegende, • dat een overzicht van de in Aalten in kunst- en cultuur actieve instellingen, kunstenaars, bedrijven, verenigingen en stichtingen, met inzicht in aard (doelstelling, doelgroep), uitgevoerde activiteiten, omvang (leden en/of bezoekersaantallen) en kwaliteit (professioneel/amateur) noodzakelijk is om een beeld te vormen over het kunst- en cultuuraanbod en –gebruik in Aalten; • dat een dergelijk overzicht periodiek, bijv elke vier jaar, moet worden geactualiseerd om de ontwikkelingen in de sector te kunnen volgen en te kunnen beoordelen of gemeentelijke beleidsmaatregelen het gewenste effect hebben;

Dictum:

verzoekt het college, a. te onderzoeken of op een kosteneffectieve wijze een overzicht van de Aaltense kunst- en cultuursector op te stellen is; b. indien dit mogelijk blijkt dit overzicht aan de Raad beschikbaar te stellen (nulmeting cultuur) en dit overzicht vervolgens periodiek te (laten) actualiseren teneinde de effectiviteit van beleid te kunnen monitoren. En gaat over tot de orde van de dag.

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 9 van de raadsvergadering van 28 januari 2020

Besluit:

  • Gemeenteraad 28-01-2020 Verworpen

Bijlage: