HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

PP motie Aandacht voor vergroening Bp. De Hoven d.d. 25-02-2020 Verworpen

motie

Publicatiedatum:

21-02-2020

Indiener:

    Bert Weevers

Actiehouder:

    Bert Weevers

Portefeuillehouder:

    Ted Kok

Motie:

PP motie 7b Meer aandacht voor vergroening Bp. De Hoven

Aanleiding:

Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kern Aalten, supermarkt De Hoven 25

Overwegingen:

constaterende, • dat bij het opstellen van het bestemmingsplan De Hoven 25 het Plan van Aanpak duurzaamheid mede gezien de lange voorbereidingstijd nog geen rol van betekenis heeft gespeeld; • dat weliswaar diverse logische en wettelijke maateregelen zoals warmtepompen en LED-verlichting worden getroffen, maar dat in extra gewenste maatregelen zoals groene daken en gevels, zonnepanelen op daken en gevels, vergroening van de buitenruimte, extra aanplant van bomen, laadpunten voor elektrische auto’s e.d. nog niet of slecht mondjesmaat wordt voorzien; overwegende, • dat klimaatbeleid speerpunt is in het raadsprogramma; • dat elke kans om fossiel energiegebruik terug te dringen en de leefomgeving beter geschikt te maken voor hogere temperaturen, droogte en heftige regenval moet worden aangegrepen; • dat de slogan van het college is Duurzaam, daadkrachtig en dichtbij;

Dictum:

verzoekt het college, • bij AH aan te dringen op het nemen van extra vergroeningmaatregelen; • in het inrichtingsplan voor De Hoven en de Hogestraat vergroeningmaatregelen op te nemen zoals het planten van extra bomen. En gaat over tot de orde van de dag. Bert Weevers Progressieve Partij

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 7 raadsvergadering 25 februari 2020

Besluit:

  • Gemeenteraad 25-02-2020 Verworpen

Bijlage: