HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

VVD, CDA, GB en HMV motie 5a Aanpassing energieneutraliteit

motie

Publicatiedatum:

15-04-2019

Indieners:

    Henk Meerdink Gerrit Assink Gerbert Navis Alex Walter

Actiehouder:

    Gerbert Navis

Portefeuillehouder:

    Ted Kok

Motie:

Motie 5a ‘aanpassing energieneutraliteit’

Aanleiding:

De raad van de gemeente Aalten, in de openbare vergadering bijeen op dinsdag 16 april 2019; behandelend de Raadsmededeling 30-2019 beantwoording toezegging RTG Ruimte d.d. 5 februari 2019 (woon) bestemmingen Dinxperlo, Aaltenseweg 6 en 6a;

Overwegingen:

dat duurzaamheid één van de speerpunten is van de komende bestuursperiode; dat de behoud van de leefbaarheid en de vitaliteit van de kernen Dinxperlo en Aalten als doel in het raadsprogramma is opgenomen; dat met het vaststellen van het bestemmingsplan “Parapluherziening gemeente Aalten” in deze kernen in beginsel alleen nog energieneutrale woningen kunnen worden toegevoegd; dat er kansen om bestaand vastgoed een nieuwe woonfunctie te geven, op de energieneutraliteit dreigen te stranden; dat ook in het Bouwbesluit vereisten voor energieprestatie zijn opgenomen en deze tenminste zondermeer worden toegepast; is van mening, dat van de energieneutraliteitseis, zoals opgenomen in artikel 24.1.1 sub h. bestemmingsplan “Parapluplan gemeente Aalten”, niet of vrijwel niet haalbaar is gebleken; dat in specifieke situaties, juist daar waar leefbaarheid en vitaliteit in het geding is, in de hoofdkernen en in de kleine kernen, het gewenst is dat er een maatwerk oplossing kan worden geboden; dat er een afweging moet kunnen plaatsvinden tussen het belang van het realiseren van energiedoelstellingen en het herbestemmen van bestaand vastgoed naar woningen;

Dictum:

verzoekt het college, * om de mogelijkheden en de haalbaarheid van een afwijkende EPC-eis bij een bestemmingswijziging naar woonfunctie als onderdeel van artikel 24.1.1 bestemmingsplan “Parapluplan gemeente Aalten” te onderzoeken; * om vervolgens een passende EPC-waarde te bepalen voor bestaand vastgoed en dit onderbouwd aan de gemeenteraad voor te leggen; * daarbij tevens voor te stellen op welke wijze dit in regelgeving kan worden bekrachtigd, hetzij in een wijziging van het bestemmingsplan hetzij in het afgeven van een Algemene verklaring van geen bedenkingen.

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 5 raadsvergadering 16 april 2019

Besluit:

  • Gemeenteraad 16-04-2019 Ingetrokken Het college zegt toe met een voorstel te komen omtrent het bestaande vastgoed; dat bij de transformatie voldaan wordt aan het Bouwbesluit. Onderwerpen van de discussie die tijdens deze raadsvergadering voorbij zijn gekomen worden daarbij betrokken. Deze toezegging was voor de fracties van de VVD, CDA, HMV en GemeenteBelangen aanleiding om de motie in te trekken.

Bijlage: