HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

VVD, CDA, HMV, PP, CU, GB en D66 Motie 6a Toekomstvisie VNOG d.d. 17 december 2019 Unaniem aangenomen

motie

Publicatiedatum:

12-12-2019

Indiener:

    Henk Hartemink

Actiehouder:

    Anton Stapelkamp

Portefeuillehouder:

    Anton Stapelkamp

Programma:

Sociaal Domein

Motie:

Motie 6a. Toekomstvisie VNOG

Aanleiding:

behandelend raadsmededelingen 142-2019 en 168-2019 over de Toekomstvisie van de VNOG;

Overwegingen:

constaterende, • dat de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) werkt aan een toekomstbestendige veiligheidsregio; • dat het bestuur richtinggevende uitspraken heeft gedaan over het dienstverleningsniveau van de VNOG, onder meer over de incidentbestrijding; • dat het bestuur een compacte en slagvaardige brandweerorganisatie wil, met minder maar beter passend materieel en bijbehorend goed opgeleide en getrainde medewerkers, wat moet zorgen voor een optimale voorbereiding op de activiteiten brand en hulpverlening; • dat het bestuur in eerste instantie heeft gekeken naar het algemeen belang van de regio en niet zo zozeer naar de belangen van de afzonderlijke gemeenten; • dat het bestuur onvoldoende rekening heeft gehouden met specifieke ligging aan de Duitse grens en vooral ook geen rekening heeft gehouden met het convenant van 2005 waarin de samenwerkingsafspraken met Süderwick -Bocholt zijn vastgelegd; • dat door deze toekomstvisie met bijbehorend dekkings- en materieelspreidingsplan een groot deel van het materieel van de brandweerposten in de gemeente Aalten verdwijnt zonder een inhoudelijke argumentatie; • dat deze uitwerking een negatief effect heeft op de slagkracht en de restdekking in de gemeente Aalten en omliggende plaatsen; • dat de belastbaarheid en de motivatie van de brandweervrijwilligers, die al zwaar onder druk staat, als gevolg van deze voorgenomen plannen nog verder onder druk komt te staan; • dat deze plannen diverse inconsistenties en tegenstrijdigheden bevatten, tenminste: - er kan niet voldaan worden aan het zelf eigen geformuleerde uitgangspunt dat de tweede tankautospuit binnen 15 minuten ter plaatse is; - het aantal uitrukken van de tweede tankautospuit van de posten Aalten en Dinxperlo waarop het dekking- en spreidingsplan voor de gemeente Aalten is gebaseerd, correspondeert niet met cijfers uit de posten zelf; - het brandrisicoprofiel leidend is, terwijl diverse risico’s in de toekomst zullen toenemen; - het meest ingezette hulpverleningsmiddel, de veetakel, verdwijnt in een gemeente met meer dan 200 agrarische bedrijven; is van mening, • dat de toekomstvisie en de daaruit voortvloeiende plannen vooral financieel gestuurd is, terwijl aan de gemeenteraden geen voorstel wordt gedaan wat zij hierin wenselijke afwegingen vinden; • dat veiligheid in de kern een lokale verantwoordelijkheid is; • dat de voorgenomen plannen grote afbreuk doen aan de (brand)veiligheid in de gemeente Aalten; • dat de veiligheid van inwoners van de gemeente Aalten, alsook van nabijgelegen plaatsen inclusief Duitsland, hiermee ernstig in het gedrang komt; • dat de voorgenomen plannen dermate impact hebben op de motivatie en gedrevenheid van de brandweervrijwilligers dat gevreesd moet worden voor een groot verloop; • dat de tweede tankautospuit voor zowel de brandweerpost van Aalten als voor de brandweerpost van Dinxperlo behouden moet blijven alsmede de veetakel; • dat er desondanks mogelijkheden lijken zijn voor aanvullende bezuinigingen zoals besparingen op buitenlandse trainingen, inhuur, kazernering, vergoedingen buiten repressieve taken om;

Dictum:

roept de portefeuillehouder op, • om in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VNOG d.d. 15 januari 2020 erop aan te dringen dat de tweede tankautospuit voor beide brandweerposten van de gemeente Aalten behouden blijft, alsmede de veetakel; • niet in te stemmen met het voorgestelde dekkings- en spreidingplan mocht dit verzoek (een plus op de plus variant) niet worden gehonoreerd; • om er bij het algemeen bestuur van de VNOG er op aan te dringen dat er een plan moet komen hoe in de toekomst de gemeenteraden en andere stakeholders veel eerder betrokken worden in het proces om te komen tot nieuwe besluiten. draagt de griffier op; • deze motie te versturen naar de VNOG en aan de overige 21 VNOG-gemeenten. En gaat over tot orde van de dag.

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 6 van de raadsvergadering van 17 december 2019

Besluit:

  • Gemeenteraad 17-12-2019 Unaniem_aangenomen Het motie is unaniem (20 stemmen) aangenomen Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren A. Walter, H.J. Rijks, H.J. Groters en L.J. van den Berg (allen fractie GB), mevrouw G.J.S. Nijland-Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), mevrouw L.M.E. Oonk en de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede en de heren R.J.M. Smit, F.B. Diersen, B.G.J. Mateman, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (allen fractie PP), de heer T.S Holtman (fractie CU) en de heer H.J. Meerdink (fractie HMV).

Bijlage: