HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

VVD, GB, CDA, CU, HMV en D66 Motie 8a Ondersteuning beheersing eikenprocessierups particuliere terreinen d.d. 24-3-2020 Aangenomen

motie

Publicatiedatum:

19-03-2020

Indiener:

    Gerbert Navis

Actiehouder:

    Martin Veldhuizen

Portefeuillehouder:

    Martin Veldhuizen

Programma:

Ruimte

Motie:

Motie 8.a “Ondersteuning beheersing particuliere terreinen”

Aanleiding:

De raad van de gemeente Aalten, in de openbare vergadering bijeen op dinsdag 24 maart 2020; behandelend het voorstel tot vaststellen nota "Beleid beheersing eikenprocessierups" (d.d. 21 januari 2020) en voor 2020 het budget voor bestrijding van de eikenprocessierups ophogen met € 40.000, te dekken uit de post onvoorzien;

Overwegingen:

overwegende, • dat in de Nota “beleid beheersing eikenprocessierups” de werkwijze wordt beschreven van de gemeente Aalten bij de aanwezigheid van de eikenprocessierups binnen de gemeente; • dat er onderscheidt wordt gemaakt tussen gemeentelijke en private eigendommen; • dat de gemeente primair alleen verantwoordelijk is voor haar eigendommen en daar het beleid op heeft afgestemd; • dat de hele gemeente er ook belang bij heeft dat bestrijding van de eikenprocessierups ook op particuliere terreinen wordt opgepakt; is van mening, • dat iedere inwoner met een particulier eigendom primair een eigen verantwoordelijkheid heeft in het bestrijden van de eikenprocessierups; • dat de gemeente een veilige leefomgeving dient te bevorderen; • dat moet worden ingezet op preventiemaatregelen en dat ook de inwoner van Aalten hierbij een belangrijke rol kan spelen; • dat curatieve bestrijding op particuliere terrein nadrukkelijk gewenst is om de overlast binnen de gemeente breed te verminderen; • dat de gemeente de eigenaar van private eigendommen zowel in de preventieve- als bij curatieve bestrijding moet faciliteren;

Dictum:

draagt het college op • de inwoners van de gemeente Aalten actief te informeren over preventieve maatregelen en curatieve bestrijding; • hulp te bieden aan de inwoners, bijvoorbeeld middels vraagbundeling, zodat ook de curatieve bestrijding op privaat terrein accuraat wordt opgepakt; • aan het eind van dit rupsseizoen en voordat het volgende rupsseizoen (2021) begint, een evaluatie van de effectiviteit van het beleid aan de raad voor te leggen. en gaat over tot de orde van de dag. Fractie VVD, Fractie Gemeente Belangen, Fractie CDA , Fractie CU, Fractie D66, Fractie HMV

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 8 van de raadsvergadering van 24 maart

Besluit:

  • Gemeenteraad 24-03-2020 Unaniem_aangenomen

Bijlage: