HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare vergaderingen

Agendacommissie 24-04-2019

In dit overzicht vindt u alle openbare vergaderingen.

Voor een overzicht van alleen de vergaderingen van de gemeenteraad, beeldvorming, oordeelvorming of agendacommissie, klikt u op één van de onderstaande knoppen:

Gemeenteraad Beeldvorming en Oordeelvorming Agendacommissie

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Vaststelling van de agenda

  1
 • 3

  Rondvraag

 • 4

  Vaststelling besluitenlijst vergadering van 18 maart 2019

  Voorgesteld wordt de besluitenlijst vast te stellen

  1
 • 5

  Concept-agenda rondetafelgesprekken d.d. 7 mei 2019

  Bijgevoegd is de concept-agenda voor de rondetafelgesprekken van 7 mei alsmede de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 21 mei 2019.

  Afgesproken is dat deze lijst van ingekomen stukken eerst in de agendacommissie wordt besproken en dat bezien wordt welke raadsmededelingen eventueel geagendeerd worden voor de rondetafelgesprekken van 21 mei.

  Voorgesteld wordt de agenda vast te stellen

  2
 • 6

  Concept-agenda raadsvergadering d.d. 21 mei 2019

  Voorgesteld wordt de concept-agenda vast te stellen

  1
 • 7

  Bestuurlijke termijnagenda

  Er is een geheel nieuwe bestuurlijke termijnagenda opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe indeling van de ambtelijke organisatie en de begroting 2020.

  Voorgesteld wordt in te stemmen met deze bestuurlijke termijnagenda.

  1
 • 8

  VNG Congres

  De werkgroep Kwaliteit heeft een advies ingediend inzake het VNG Jaarcongres. Een afvaardiging van de werkgroep is aanwezig om het advies toe te lichten.

  Bespreken.

  1
 • 9

  Werkgroep Kwaliteit

  In zijn raadsvergadering van december 2018 heeft de raad 3 leden van de werkgroep Kwaliteit benoemd. Er kan nog één lid worden benoemd. De fractie van D66 draagt de heer Hollema voor als (vierde) lid van de werkgroep  Kwaliteit. Voorgesteld wordt de raad in zijn vergadering van 21 mei voor te stellen om de heer Hollema te benoemen tot lid van de werkgroep Kwaliteit. Bespreken.

 • 10

  Raadsvergadering 3 juli 2019

  Zoals bekend is de raadsvergadering van juli op verzoek van een portefeuillehouder verplaatst van 2 naar 3 juli. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat er veel onderwerpen in deze laatste raadsvergadering voor het zomerreces moeten worden behandeld, wordt in overweging gegeven om deze vergadering één uur eerder te laten beginnen. Dus om 18.30 uur i.p.v. 19.30 uur.

  Een andere optie is dat op 2 juli ook een raadsvergadering wordt gehouden. In de raadsvergadering van 3 juli worden dan de onderwerpen van wethouder Kok behandeld. De overige onderwerpen kunnen dan op dinsdag 2 juli worden besproken.

  Overigens is in de vergadering van de agendacommissie van 3 juni meer bekend over de definitieve (concept-) agenda van de raadsvergadering van 3 juli.

 • 11

  Besluitenlijsten raadsvergaderingen

  In de raadsvergadering van 16 oktober 2018 is o.a. besloten om met ingang van 1 januari 2019 geen notulen van de raadsvergadering meer te maken maar alleen een besluitenlijst op te stellen. De huidige praktijk is dat de griffie – n.a.v. de besluitvorming  - een besluitenlijst van de raadsvergadering opstelt en deze zo spoedig mogelijk na de vergadering openbaar maakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze. In dit geval is dat de website van de gemeente Aalten.

  Afgevraagd is of de besluitenlijst ook door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.

  Er zijn geen formele regels over de status van een besluitenlijst. In het RvO is wel de inhoud van  een besluitenlijst geregeld; niet geregeld is dat de besluitenlijst door de raad moet worden vastgesteld. Strikt genomen kan worden geconcludeerd dat een besluitenlijst een document is dat van de raad uitgaat. In dat geval zou een besluitenlijst moeten worden ondertekend op de wijze zoals de Gemeentewet voorschrijft. De VNG adviseert – voordat deze wordt ondertekend – derhalve om de besluitenlijst door de raad te laten vaststellen. Vorenstaande betekent dat in het vervolg de vaststelling van de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering wordt geagendeerd voor de eerst volgende raadsvergadering waarna de besluitenlijst door de griffier en de voorzitter van de raad wordt ondertekend.  

  1
 • 12

  Sluiting