HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare vergaderingen

RTG Bestuur en Financiën 07-05-2013

In dit overzicht vindt u alle openbare vergaderingen.

Voor een overzicht van alleen de vergaderingen van de gemeenteraad, beeldvorming, oordeelvorming of agendacommissie, klikt u op één van de onderstaande knoppen:

Gemeenteraad Beeldvorming en Oordeelvorming Agendacommissie

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Voorstel tot vaststelling van de voorlopige kaders voor de begroting 2014

  Volgens de jaarlijks terugkerende procedure biedt het college in mei aan de raad de kaders voor de op te stellen begroting 2014-2017. Om in de komende maanden de meerjarenbegroting 2014-2017 op te kunnen stellen is het van belang een aantal uitgangspunten vast te leggen. Complicerende factor is de onzekerheid over de financiële gevolgen van zowel bezuinigings- als decentralisatie maatregelen, die vanuit Den Haag op Aalten afkomen. Daarom legt het college de voorlopige uitgangspunten voor. Gestreefd wordt naar een in 2014 en 2015 sluitende begroting.

  1
 • 2

  Voorstel tot uitbreiding van de functie van de reserve personeel en een extra dotatie ad € 300.000 ten laste van de algemene reserve

  De gemeenteraad heeft besloten om dit onderwerp opnieuw in de RTG te  bespreken. Voorgesteld wordt de functie van de reserve personeel uit te breiden en over te gaan tot een eenmalige dotatie van € 300.000 ten laste van de algemene reserve. Deze extra dotatie is nodig om de gemeentelijke organisatie in staat te stellen zich te transformeren en toe te rusten op het nieuwe takenpakket. Dat zal gepaard gaan met taakverschuivingen, overplaatsingen, bij- en omscholing, strategische personeelsplanning, loopbaanbeleid, individueel maatwerk en de invoering van een flexpool.

  3
 • 3

  Voorstel tot aangeven of er wensen en bedenkingen zin ten aanzien van het bestuursconvenant tussen gemeente en RGV inzake Slingeplas

  Eind 2012 is het principebesluit tot ontmanteling Recreatieschap Achterhoek-Liemers (RAL) genomen door het Algemeen Bestuur van het RAL. Onderdeel van het ontmantelings- en integratietraject is het onderbrengen van de recreatiegebieden van het RAL bij Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV). Per recreatiegebied wordt tussen RGV en de betreffende gemeente een bestuursconvenant of intentieovereenkomst gesloten. Het concept-bestuursconvenant gemeente Aalten-RGV inzake Slingeplas ligt nu voor. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen uit te spreken.

  1
 • 4

  Voorstel tot vaststellen van het accountantscontrole protocol 2013 en normenkader 2013.00

  In het kader van de rechtmatigheid dient de raad het normenkader vast te stellen. Dit is van belang voor de accountantscontrole van de rechtmatigheid. De accountant moet namelijk weten wat en hoe hij moet toetsen. Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorgestelde normenkader 2013.00 en Accountants controleprotocol 2013.

  3
 • 5

  Sluiting om 20:45 uur

  De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

  U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering. Op de gemeentelijke website staat de volledige agenda van deze ronde tafelgesprekken. Ook kunt u op de website de genoemde raadsvoorstellen en concept-raadsbesluiten raadplegen.