HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare vergaderingen

RTG Bestuur en Financiën 07-04-2014

In dit overzicht vindt u alle openbare vergaderingen.

Voor een overzicht van alleen de vergaderingen van de gemeenteraad, beeldvorming, oordeelvorming of agendacommissie, klikt u op één van de onderstaande knoppen:

Gemeenteraad Beeldvorming en Oordeelvorming Agendacommissie

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Raadsmededeling 37/2014 handelen raadslid in relatie tot artikel 15 Gemeentewet.

  In deze raadsmededeling wordt het handelen van een raadslid in relatie tot artikel 15 Gemeentewet weergegeven. Deze wordt besproken.  

  1
 • 2

  Voorstel tot instemming met het actieplan Integraal Veiligheidsbeleid 2014.

  De gemeente Aalten stelt iedere 4 jaar een Kadernota integraal veiligheidsbeleid vast en jaarlijks een actieplan. Deze notitie betreft het tweede jaarplan op basis van de kadernota 2013-2017. De actiepunten sluiten in hoofdzaak aan bij de bestaande beleidsplannen per veiligheidsterrein en zijn verwoord in het actieplan 2014. 

  3
 • 3

  Voorstel tot vaststellen van de Verordening basisregistratie personen van de gemeente Aalten.

  Met ingang van 6 januari 2014 heeft de wetgever het wettelijk kader voor de GBA vervangen door de Wet basisregistratie personen (Wbrp). Dit heeft als gevolg dat het bestaande gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet en dat landelijk gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn. Feitelijk betreft het hier een technische aanpassing in verband met landelijke wetswijziging

  2
 • 4

  Voorstel tot vaststellen van het accountantscontrole protocol 2014 en normenkader 2014.0

  In het kader van de rechtmatigheid dient de raad het normenkader vast te stellen. Dit is van belang voor de accountantscontrole van de rechtmatigheid. De accountant moet namelijk weten wat en hoe hij moet toetsen. Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorgestelde normenkader 2014.00 en Accountants controleprotocol 2014.

  3
 • 5

  Voorstel tot het verstrekken van een investeringssubsidie aan OAB IJzerlo ten behoeve van de verbouw en renovatie van gemeenschapsvoorziening ’t Dorpshuus te IJzerlo.

  Het bestuur van OAB IJzerlo heeft een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor een incidenteel investeringssubsidie voor de renovatie en uitbreiding van de gemeenschapsvoorziening “’t Dorpshuus” in IJzerlo. In de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten 2011-2104 is een concrete investeringssubsidieregeling opgenomen. OAB IJzerlo doet nu een beroep op deze regeling. Het voorliggende verzoek betreft de verbetering van het multifunctioneel gebruik van het oudste gedeelte van het gebouw.

  1
 • 6

  Sluiting

  De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

  U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.