HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare vergaderingen

RTG Ruimte 07-05-2013

In dit overzicht vindt u alle openbare vergaderingen.

Voor een overzicht van alleen de vergaderingen van de gemeenteraad, beeldvorming, oordeelvorming of agendacommissie, klikt u op één van de onderstaande knoppen:

Gemeenteraad Beeldvorming en Oordeelvorming Agendacommissie

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Raadsmededeling 18/2013 Walfortlaan.

  Door de CDA-fractie zijn vragen gesteld over de afsluiting van de Walfortlaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft in raadsmededeling 18/2013 de vragen beantwoord. Deze raadsmededeling wordt in dit Ronde-tafelgesprek behandeld.

  1
 • 2

  Voorstel tot het beschikbaar stellen van € 603.950 voor revitalisering en herstructureringsplan gemeentewerf en omgeving Blauwe Meer Dinxperlo.

  In de structuurvisie Dinxperlo-De Heurne 2007 is een kwaliteitsimpuls voor de omgeving Blauwe Meer door de realisatie van een directe en groene verbinding tussen het dorp en het Blauwe Meer als ambitie vastgelegd. De Provincie heeft maximaal € 700.000 beschikbaar gesteld als cofinanciering voor de transformatie en herstructurering gemeentewerf – omgeving Blauwe Meer. Het herstructureringsplan en de financiële verkenning zijn gereed. Het college verzoekt de gemeenteraad om de benodigde gemeentelijke bijdrage groot € 603.950 beschikbaar te stellen en tevens het college opdracht te geven het plan uit te werken en de herziening van het bestemmingsplan op te starten.

  1
 • 3

  Voorstel tot vaststelling bouwgrondexploitatie De Wegwijzer.

  De raad wordt voorgesteld om de grondexploitatie voor de locatie van de voormalige basisschool Wegwijzer vast te stellen. De school is inmiddels gesloopt en het bouwrijpmaken kan dan eind mei begin juni worden uitgevoerd, zodat rond de zomer met de uitgifte van de kavels kan worden gestart. De grondexploitatie beslaat de uitgifte van vijf kavels ten behoeve van de aaneengesloten bouw van 5 grondgebonden woningen vooral bedoeld voor senioren. Daarnaast komen 4 kavels beschikbaar voor vrijstaande woningen. De exploitatie laat een geraamd positief exploitatieresultaat zien groot € 445.016.

  1
 • 4

  Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007, Vellegendijk 2a

  In verband met de bedrijfsbeëindiging/de sloop van de gebouwen wordt middels dit  bestemmingsplan het agrarisch bouwperceel opgeheven en aan het perceel een  woonbestemming toegekend, inclusief landschappelijke inpassing. De bestaande woning  wordt als burgerwoning bestemd. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te  stellen. Het bestemmingsplan kunt u hier raadplegen.

  1
 • 5

  Sluiting om 22.30 uur