HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare vergaderingen

RTG Ruimte 24-06-2013

In dit overzicht vindt u alle openbare vergaderingen.

Voor een overzicht van alleen de vergaderingen van de gemeenteraad, beeldvorming, oordeelvorming of agendacommissie, klikt u op één van de onderstaande knoppen:

Gemeenteraad Beeldvorming en Oordeelvorming Agendacommissie

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Voorstel tot vaststelling van de Nota van wijzigingen voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2014 en de daarbij behorende commentaarnota

  Ter voorbereiding van het nieuwe, op te stellen bestemmingsplan Landelijk Gebied 2014 is een Nota van wijzigingen opgesteld. Deze nota biedt op hoofdlijnen het beleidskader voor het op te stellen bestemmingsplan. Gepland is om dit plan eind 2014 vast te stellen.
  In deze nota zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de meest voorkomende bestemmingen benoemd, te weten het agrarisch gebied met de bouwvlakken, de bos- en natuurgebieden, het wonen, de bedrijfs- en recreatieve bestemmingen. In het bestemmingsplan zelf komt vervolgens elke locatie tot in detail aan de orde. Gedurende de terinzagelegging van de Nota van wijzigingen zijn er 12 inspraakreacties en één vooroverlegreactie ingediend. Deze reacties zijn door het college beoordeeld. De inspraak van de Nota geeft aanleiding om de beleidsuitgangspunten op onderdelen bij te stellen.
   

  2
 • 2

  Voorstel tot instemming met het ontwerp van de visie voor de westzijde van de kern Aalten

  Aan het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Werklandschap Aalten-West” is goedkeuring onthouden. Het merendeel van de tot het plangebied behorende gronden heeft de gemeente in de loop van de tijd in eigendom verworven. De gemeente moet zich op de nu ontstane situatie heroriënteren, mede met het oog op de in het gebied gedane investeringen. Ten behoeve van die gedachtewisseling en besluitvorming is een startnota opgesteld. Het is een nota op hoofdlijnen, die verder wordt uitgewerkt, nadat de gemeenteraad een richtinggevende uitspraak heeft gedaan. In de startnota wordt voorgesteld de voorraad bedrijfsterrein aan de Zomerweg uit te breiden met circa 2,5 hectare, een ontsluitingsroute te realiseren tussen de Sondernweg en de Derde Broekdijk en op de resterende gronden van de gemeente duurzame energie te ontwikkelen. 

  4
 • 3

  Sluiting

   

  De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

  U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering. Op de gemeentelijke website staat de volledige agenda van dit rondetafelgesprek.