Beleid zandwegen

Op grond van de wegenwet heeft de gemeente te zorgen, dat binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk, provincie of waterschap worden onderhouden, in goede staat verkeren. Zandwegen worden hier ook onder verstaan.

Onder invloed van de intensievere bebouwing neemt het autoverkeer op zandwegen toe. Als gevolg hiervan stijgt het aantal klachten van gebruikers en bewoners, waarbij de bereikbaarheid van de woningen, overlast van stof en de slechte staat van de wegen leiden tot het verzoek om verharding of (gedeeltelijke) afsluiting van de wegen.

Klachten en verzoeken om verkeersmaatregelen te treffen werden op individuele basis behandeld. maar er is behoefte aan breed gedragen, integraal beleid ten aanzien van de zandwegen. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt  om consequent een zorgvuldige belangenafweging te kunnen maken bij het treffen van maatregelen rond gebruik en beheer van deze wegen. Het vigerende beleid ten aanzien van zandwegen bepaalt dat terughoudendheid wordt betracht bij het verharden van zandwegen. Cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden liggen hieraan ten grondslag. Tegelijkertijd wordt gesteld dat andere maatregelen, zoals afsluiten of verharden van zandwegen soms niet te voorkomen is. Het beleid is verwoord in bijgaande nota.