HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Wat zijn rondetafelgesprekken

Wat zijn rondetafelgesprekken

Een rondetafelgesprek wordt georganiseerd op initiatief van de gemeenteraad en vindt plaats ter voorbereiding van de raadsvergaderingen. Rondetafelgesprekken zijn informele gesprekken over specifieke onderwerpen tussen burgers, raads- en collegeleden en ambtenaren. De onderwerpen die aan de orde komen, zijn politiek belangrijk en van belang voor de burger. De onderwerpen worden geselecteerd door de agendacommissie (bestaande uit fractievoorzitters) en worden toebedeeld aan het RTG Bestuur en Financiën, Samenleving of Ruimte.

Het verloop van de rondetafelgesprekken

Op één avond vinden, in twee sessies, meerdere rondetafelgesprekken plaats. De eerste sessie van de rondetafelgesprekken start om 19.30 uur, de tweede start om 21.00 uur. Elke sessie duurt ongeveer een uur en er komen één of meer onderwerpen aan bod. Aan de ene kant van de ronde tafel zitten maximaal 8 raadsleden/fractievolgers. Aan de andere kant zitten de inwoners die het woord willen doen. Naast de portefeuillehouder, de burgemeester of wethouder die over het onderwerp gaat, schuift ook de behandelend ambtenaar aan. De leden van de RTG’s zullen u aan het woord laten en vervolgens alle vragen stellen die ze nodig vinden om een goed beeld van de situatie te krijgen. Ook bevragen ze de portefeuillehouder. De gemeenteraadsleden discussiëren nu dus nog niet met elkaar en ze geven geen mening. Ze verzamelen aan de ronde tafel zoveel mogelijk informatie om in de raadsvergadering goed beslagen ten ijs te komen. De rondetafelgesprekken vinden twee weken voor de meningsvormende raadsvergadering plaats in het gemeentehuis, Markt 7 te Aalten. Er staat voor iedereen koffie klaar. De agenda van de rondetafelgesprekken wordt gepubliceerd in de rubriek Aalten Actueel van het huis-aan-huisblad Aaltens Nieuws.nl en op deze website. De stukken liggen circa een week voor de bijeenkomsten ter inzage tijdens kantooruren.

Iedereen is welkom

De gemeenteraad vindt het belangrijk alle belangen mee te wegen bij het nemen van een besluit. Daarom is iedereen van harte welkom bij een rondetafelgesprek. Ook als u niet specifiek bent uitgenodigd, kunt u meepraten over de onderwerpen die op de agenda staan. Voor de rondetafelgesprekken kunt u zich direct aanmelden via griffie@aalten.nl. U kunt natuurlijk ook de griffie bellen, bereikbaar via het centrale nummer van de gemeente (0543) 49 33 33.

Onderwerpen

RTG Bestuur en Financiën

openbare veiligheid | politiezaken | brandweer | handhaving | regionale zaken | financiën, personeel en organisatie | ICT | internationale samenwerking | communicatie.

RTG Ruimte

monumenten | natuur | openbaar groen | riolering | afvalverwijdering | milieubeheer | ruimtelijke ordening | woningbouw, stedelijke vernieuwing en volkshuisvesting | grondzaken | economische zaken | bedrijfscontacten | marktzaken | industrie | openbare werken | verkeerszaken | begraafplaatsen.

RTG Samenleving

welzijn | onderwijs | sociale werkvoorziening | algemeen maatschappelijk werk | volksgezondheid | werk en inkomen | minimabeleid | museumbeleid | WMO | sociaal cultureel werk | sport | kunst en cultuurbeleid | jongerenwerk | recreatie en toerisme.