HOME  |  In de gemeente  |  Bekendmakingen  |  Ruimtelijke plannen  |  Ontwerpbestemmingsplan Recreatiegebied De Slingeplas Bredevoort (intrekking)

Ontwerpbestemmingsplan Recreatiegebied De Slingeplas Bredevoort (intrekking)

Dit item is verlopen op 02-03-2020.

Vanaf 6 april 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor recreatiegebied De Slingeplas in Bredevoort ter inzage (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00085-ON01). Dit plan biedt ontwikkelingsruimte voor maximaal 50 recreatieverblijven, maximaal 20 camperplaatsen, een groepsaccommodatie, een voorzieningengebouw en het houden van evenementen op het recreatieterrein De Slingeplas in Bredevoort. Dit plan is een uitwerking van de op 16 februari 2016 door de gemeenteraad vastgestelde Gebiedsvisie Slingeplas en het in 2013 ondertekende Bestuursconvenant.

Intrekking ontwerpbestemmingsplan

Tijdens een inloopbijeenkomst op 12 april 2018 bleek dat het plan veel vragen opriep bij omwonenden en dat er grote behoefte was aan meer informatie. Na deze bijeenkomst is de terinzagetermijn verlengd tot en met 28 juni 2018 en zijn er drie nieuwe informatiebijeenkomsten gehouden waar Leisurelands (de eigenaar van het recreatiegebied) het plan heeft toegelicht en vragen beantwoordde. De presentatie en de verslagen van deze bijeenkomsten zijn te bekijken door op onderstaande link te klikken.
Gebleken is dat er onvoldoende draagvlak is voor het huidige plan. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juni 2018 besloten het ontwerpbestemmingsplan in te trekken. De procedure is hiermee gestopt. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
De geplande bijeenkomst op 14 juni vervalt. Van de tot dusver ingediende zienswijzen heeft het college kennisgenomen, deze worden verder niet meer behandeld nu het plan is ingetrokken.

Nieuw gebiedsproces

Het intrekken van het ontwerpbestemmingsplan betekent niet dat ontwikkeling van het recreatiegebied van de baan is. Er zijn immers met Leisurelands afspraken gemaakt over de instandhouding van het recreatiegebied en toevoeging van nieuwe economische functies. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Bestuursconvenant en de Gebiedsvisie Slingeplas. De Slingeplas heeft ook een bovenlokale functie. Nieuwe recreatieve functies op de Slingeplas kunnen de vrijetijdseconomie een impuls geven. Het biedt kansen voor meer (dag)bezoek, meer bestedingen en meer werkgelegenheid.
Via een gebiedsproces wordt nader onderzocht op welke wijze de kaders van het Bestuursconvenant en de Gebiedsvisie (opnieuw) uitgewerkt kunnen worden. Hoe dit proces wordt vormgeven stemt de gemeente Aalten af met Leisurelands en met de samenleving.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie