HOME  |  In de gemeente  |  Coronavirus  |  Algemeen Besluit vrijstelling testverplichting inwoners Dinxperlo-Suderwick

Algemeen Besluit vrijstelling testverplichting inwoners Dinxperlo-Suderwick (12-04-2021)

Conform § 28, artikel 1, lid 1 en 2 van de Wet voor de preventie en bestrijding van infectieziekten bij de mens - Infectiebeschermingswet (IfSG) van 20 juli 2000 (BGBl. I pag. 1045), in samenhang met § 3 artikel 1 van de Wet die bijzondere handelingsbevoegdheden regelt om op te treden in de context van een epidemische situatie van nationale (BRD) of regionale (deelstaten) reikwijdte en om de verantwoordelijkheden vast te stellen op grond van de Infectiebeschermingswet (Infectiebeschermings- en bevoegdheidswet - IfSBG-NRW) van 14 april 2020 alsook in samenhang met § 4 art. 2 nr. 5 van de verordening inzake bescherming voor inreis-gerelateerde infectierisico's met betrekking tot het coronavirus SARS-CoV-2 na de vaststelling van een epidemische situatie van nationale reikwijdte door de Duitse Bondsdag (Coronavirus-Einreiseverordnung-CoronaEinreiseV) op 26 maart 2021 in de respectievelijke momenteel geldige versies wordt voor het stadsgebied van Bocholt het volgende uitgevaardigd:

Algemeen Besluit

tot vrijstelling van de verplichting om te testen en een testbewijs bij zich te hebben voor inwoners van het kerngebied van Bocholt-Suderwick alsmede voor inwoners van het kerngebied van Dinxperlo voor aangelegenheden met betrekking op de dagelijkse behoeften

De verplichting om te testen en een testbewijs bij zich te hebben volgens § 3 artikel 2 lid 1 nr. 1 van de Coronavirus-inreisverordening wordt voor de binnen het werkingsgebied van mijn Algemeen Besluit wonende inwoners van het centrum van Bocholt-Suderwick opgeheven, op voorwaarde dat zij de grens tussen Dinxperlo en Suderwick overschrijden voor zaken van dagelijkse behoeften en voorheen alleen verbleven in het gebied van de gemeente Dinxperlo zoals weergegeven in bijlage 1. Hetzelfde geldt voor de inwoners van het centrum van de gemeente Dinxperlo. Ook zij kunnen het onder het werkingsgebied van mijn Algemeen Besluit vallende gebied van Suderwick voor zaken van dagelijkse behoeften opzoeken zonder dat ze op grond van het overschrijden van de grens verplicht zijn om zich te laten testen c.q. een testbewijs bij zich te dragen.

Onder zaken met betrekking tot dagelijkse behoeften komen in aanmerking met name het opzoeken van handels-, ambachts- en dienstverlenende bedrijven, de gebruikmaking van medische of therapeutische diensten alsmede het woon-werkverkeer in aanmerking. De voorschriften met betrekking tot de Corona-beschermingsverordening in de respectievelijke actuele versie alsmede bijbehorende aanvullende voorschriften blijven hierin van kracht.

Als inwoners van het centrum van Suderwick gelden degenen, die met hun eerste of tweede woonplaats in het werkingsgebied van het Algemeen Besluit zijn geregistreerd. Het werkingsgebied van het Algemene Besluit omvat het gebied van Suderwick dat in bijlage 1 met een rode rand wordt aangeduid.  

Als inwoners van het centrum van Dinxperlo gelden degenen, die met hun eerste of tweede woonplaats in het in bijlage 1 van een rode rand voorziene gebied van Dinxperlo zijn geregistreerd.

Dit Algemeen Besluit is op grond van § 80 artikel 2 nr. 3 VwGO in samenhang met § 28 artikel 3 IfSG in samenhang met § 16 artikel 8 IfSG onmiddellijk van kracht.
 

Het Algemeen Besluit wordt conform § 41 artikel 3 en 4 VwVfG NRW gepubliceerd en treedt in werking met ingang van de dag volgend op de publicatie. Na 31 mei 2021 wordt het buiten werking gesteld.

Motivering

Met het oog op de huidige besmettingsgolf in Duitsland veroorzaakt door het coronavirus gaat het Robert Koch Instituut (RKI) uit van een risicosituatie met betrekking tot de verspreiding van het virus. Het is noodzakelijk om het ontstaan van verdere COVID-19-infecties te vertragen om de gezondheidszorg niet over te belasten en om de capaciteit beschikbaar te houden voor de behandeling van de zieken, maar ook voor andere ziektegevallen, en om de nodige tijd te winnen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins, die momenteel slechts in beperkte mate beschikbaar zijn. 

Om de verdere verspreiding van het coronavirus SARS CoV-2 te voorkomen, is het ook cruciaal om maatregelen te nemen ter bescherming tegen de ongehinderde verspreiding van het virus bij het inreizen vanuit het buitenland. Dit geldt al voor het inreizen uit gebieden die het RKI classificeert als risicogebieden, in het bijzonder echter voor het inreizen uit gebieden die zijn geclassificeerd als gebieden met een hoge incidentie (‘Hochinzidenzgebiete’).

Volgens het RKI zijn gebieden met een hoge incidentie risicogebieden met een bijzonder hoog aantal gevallen waarin een bijzonder verhoogd infectierisico kan worden verondersteld.

Gezien het zeer hoge aantal besmettingen in Nederland heeft het RKI Nederland vanaf 6 april 2021 opgeschaald van een risicogebied naar een ‘Hochinzidenzgebiet’.

Als gevolg van dit besluit gelden verdergaande beschermingsmaatregelen bij het inreizen in Duitsland vanuit Nederland.

Volgens § 3 artikel 2 lid 1 nr. 1 van de Coronavirus-inreisverordening, dienen personen die de afgelopen tien dagen voorafgaand aan het inreizen in een risicogebied zijn geweest, waarvoor door het Ministerie van Volksgezondheid in overeenstemming met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat) een bijzonder hoog risico op infectie met het coronavirus SARS-CoV-2 is vastgesteld omdat er in dit risicogebied een bijzonder hoge incidentie is van de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 bestaat (gebied met hoge incidentie/Hochinzidenzgebiet) bij binnenkomst een ​​bewijs conform § 3 artikel 3 van de Coronavirus-inreisverordening bij zich te dragen en dit op verzoek voor te leggen aan de bevoegde autoriteit volgens de bedoeling van de Infectiebeschermingswet of aan de autoriteit of instantie die met deze is belast.

Dit bewijs van een medische verklaring of een testuitslag betreffende de afwezigheid van een infectie met het coronavirus SARS-CoV-2 mag niet ouder zijn dan 48 uur. De bewijsplicht hiervan geldt ongeacht de verblijfsduur in het gebied met hoge incidentie. Derhalve rechtvaardigt elk verblijf in Nederland, hoe kort ook, de test- en bewijsverplichting van § 3 artikel 2 lid 1 nr. 1 van de Coronavirus-inreisverordening.

Zowel § 4 artikel 2 van de Coronavirus-inreisverordening als het Algemeen Besluit dat vrijstellingen regelt van de verplichting om te testen bij het betreden van gebieden met een hoge incidentie volgens § 4 artikel 2 nr. 5 van de Coronavirus-inreisverordening van 04-04-2021 van het Ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken voorzien in uitzonderingen op de verplichting om te testen en bewijs te leveren volgens § 3 artikel 2 lid 1 nr. 1 Coronavirus-inreisverordening.

Ad 1.)
Volgens § 4 artikel 2 nr. 5 van de Coronavirus-inreisverordening kan de bevoegde autoriteit in individuele gevallen uitzonderingen toestaan ​​op de verplichting om een ​​testbewijs bij zich te hebben als daar een geldige reden voor is.

In dit geval van het centrum van Suderwick is er sprake van een gerechtvaardigd individueel geval, waarin ik een verdere, concreet vastgelegde uitzondering kan uitvaardigen op basis van het bestaan ​​van een gegronde reden.

Het toestaan ​​van een uitzondering in de zin van § 4 artikel 2 nr. 5 van de Coronavirus-inreisverordening is in dit geval noodzakelijk en adequaat vanwege de bijzondere lokale omstandigheden.

Aan de Nederlandse kant in het noorden grenst het grotere Dinxperlo als kern van de gemeente Aalten direct aan Suderwick en vormt daarmee bouwkundig en optisch een samenhangende plaats. Een grens is niet zichtbaar. Een onbebouwde bufferzone, zoals die meestal in een grensgebied wordt aangetroffen, bestaat door de huidige bebouwing niet. De grens tussen de gemeenten en de landsgrens lopen bijvoorbeeld direct langs de stoeprand van een straat, die aan de Duitse kant Hellweg en aan de Nederlandse kant Heelweg heet. Deze straat is Nederlands grondgebied. Bewoners betreden of rijden op Nederlands grondgebied zodra ze hun woning verlaten. Hier bevindt zich ook het eerste Duits-Nederlandse verpleeghuis met aanleunwoningen. Twee voorzieningen aan weerszijden van de grens zijn met elkaar verbonden door een glazen brug over de straat. Het dagelijkse leven is nauw met elkaar verweven. Zo is er in Dinxperlo een gezamenlijk Duits-Nederlands politiebureau voor het hele grensdorp en werken de vrijwillige brandweer en de reddingsdienst ook grensoverschrijdend samen. De drinkwatervoorziening in Dinxperlo wordt verzorgd door Duitse zijde, het afvalwater van de huishoudens in Suderwick wordt gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Dinxperlo. Duitse kinderen gaan naar de basis- en middelbare scholen in Dinxperlo. De burger ervaart de grensoverschrijdende duale locatie als een eenheid. Alledaagse boodschappen zoals levensmiddelen kopen, maar ook dokters-, opticien-, apotheek- en fysiotherapie-afspraken enz. vinden aan beide zijden van de grens plaats.

Het feit dat elke overschrijding van de grens van Dinxperlo naar Suderwick, hoe kort ook, zou moeten leiden tot een test- en bewijsverplichting volgens § 3 artikel 2 lid 1 nr. 1 van de Coronavirus-inreisverordening, past niet bij de hierboven beschreven unieke lokale omstandigheden. Het oversteken van de straat binnen een naar buiten ogende eenheid zonder een duidelijk zichtbaar grensverloop naar de bakkerij of het rijden op de straat Hellweg zou voortdurend leiden tot een verplichting om te testen en bewijs te leveren in de zin van §3 artikel 2 lid 1 nr. 1 van de Coronavirus-inreisverordening. Dit is levensvreemd en oncontroleerbaar.

In de afweging met betrekking tot de gevaren als gevolg van het bijzonder verhoogde infectierisico in het gebied met hoge incidentie van Nederland, is deze uitzondering beperkt tot de stedelijke aan elkaar gegroeide centra van de respectievelijke kernen Suderwick en Dinxperlo, welke verduidelijkt zijn in bijlage 1 van dit Algemeen Besluit. Bovendien zal het werkingsgebied van het Algemeen Besluit worden beperkt tot de inwoners van de kernen Dinxperlo en Suderwick, die binnen het werkingsgebied van mijn Algemene Besluiten wonen, aangezien alleen zij in hun dagelijks leven zouden zijn betroffen.

Bovendien beperkt het Algemeen Besluit zich tot zaken van dagelijkse behoefte en het woon-werkverkeer. Het gaat hier dus om een ​​uitzondering, die alleen van toepassing is voor de absoluut noodzakelijke personen en gebieden en die rekening houdt met het grote belang van bescherming tegen de oncontroleerbare verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 en het bijzonder verhoogde infectierisico als gevolg van het gebied met hoge incidentie.

Voor het overige blijven de bepalingen van de Coronavirus-inreisverordening en de bepalingen van de Corona-beschermingsverordening van het Ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken in de momenteel geldende versies van kracht. Dit betekent vooral ook dat de speciale beschermings- en hygiënemaatregelen, de testeisen en contactopvolging bij het gebruik van de aanbiedingen en inrichtingen onbeperkt blijven gelden.

De speciale constellatie in het centrum van Suderwick wordt door de reeds geregelde uitzonderingen van § 4 artikel 2 nr. 1 tot 4 van de Coronavirus-inreisverordening en het Algemene Besluit van het Ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken voor de regeling van uitzonderingen op de testvereiste bij het inreizen vanuit gebieden met een hoge incidentie conform § 4 artikel 2 nr. 5 van de Coronavirus-toegangsverordening van 04-04-2021 niet beschreven.

Daarom is het in dit geval, om de hierboven vermelde redenen, noodzakelijk en gepast dat ik, als verantwoordelijke lokale regelgevende instantie in overeenstemming met § 3 artikel 1 van de IfSBG-NRW, voor dit bijzondere individuele geval deze specifieke uitzondering op de principieel bestaande testverplichting van § 3 artikel 2 nr. 1 lid 1 van de Coronavirus-inreisverordening toelaat.

Ad 2.)
Het Algemeen Besluit is bij wet onmiddellijk uitvoerbaar conform § 80 artikel 2 nr. 3 VwGO in samenhang met § 28 artikel 3 IfSG in samenhang met § 16 artikel 8 IfSG. Een beroep tot ontbinding heeft geen opschortende werking.

Ad 3.)
Conform § 41 artikel 4 lid 3 VwVfG NRW geldt de openbare bekendmaking van een bestuurshandeling twee weken na de ter plaatse gebruikelijke bekendmaking als bekend gemaakt. In het Algemeen Besluit kan conform § 41 artikel 4 lid 4 VwVfG NRW een hiervan afwijkende dag worden bepaald, maar op zijn vroegst de dag volgend op de bekendmaking. Van deze mogelijkheid is, tegen de achtergrond van de urgentie die hier vereist is, gebruik gemaakt.

De geldigheidsduur van het Algemeen Besluit is, rekening houdend met het proportionaliteitsbeginsel, in eerste instantie beperkt tot en met 31 mei 2021. De noodzaak en redelijkheid van de regelingen worden bovendien continu onderzocht.

Toelichting op rechtsmiddelen

Tegen dit Algemeen Besluit kan binnen een maand na kennisgeving ervan bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar moet worden ingediend bij de Rechtbank te Münster (Piusallee 38, 48147 Münster).

Opmerking

Deze bestuurshandeling moet volgens de wet onmiddellijk worden uitgevoerd, wat betekent dat de genomen maatregelen ook in geval van een rechtszaak moeten worden gevolgd. Bezwaren en beroepen tot nietigverklaring hebben geen opschortende werking (§28 artikel 3 IfSG i.s.m. § 16 artikel 8 IfSG). De Rechtbank (bestuursrechter) van Münster kan op verzoek de opschortende werking conform § 80 artikel 5 VwGO geheel of gedeeltelijk gelasten.

Bocholt, 09-04-2021

ondertekend
Kerkhoff
Burgemeester

Dit is een vertaling van het Duitse besluit, u kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie