HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Beschermen en kappen van bomen

Beschermen en kappen van bomen

De gemeente Aalten ziet het groene karakter van haar kernen en buitengebied als één van haar belangrijkste kwaliteiten. Het vele groen vormt een belangrijke randvoorwaarde om prettig te kunnen wonen, werken en recreëren. Om het groene karakter van de gemeente ook in de toekomst te waarborgen, hanteert de gemeente een aantal regels voor zowel het beschermen als het kappen van bomen of beplantingen. Deze regels zijn vastgelegd in de gemeentelijke kapverordening. Hieronder leest u hoe dit werkt en waar u rekening mee moet houden.

Doel kapverordening

Bedoeling van de kapverordening is ten eerste het beschermen van belangrijke bomen of beplantingen. Ten tweede stellen we hierin regels voor het kappen van bomen. De insteek van de gemeente is hierbij dat we u zoveel mogelijk vrijheid willen bieden en alleen regels stellen als het gaat om belangrijke bomen en/of groen. In veel gevallen kunt u dus bomen in uw tuin of op uw erf kappen, zonder dat hier een omgevingsvergunning voor nodig is. In een beperkt aantal gevallen heeft u echter wel een vergunning nodig.

Wel of geen vergunning nodig?

Voor het kappen, verplanten of rigoureus snoeien van een struik, boom, houtwal of bosje kan een vergunning nodig zijn. Maar soms ook als u binnen de wortelzone gaat graven. Voor het knotten van een knotboom, het uitvoeren van reguliere snoeiwerkzaamheden of het dunnen van een bosje of houtwal is géén vergunning nodig. Onderstaande beslisboom helpt u op weg om te bepalen of u wel of geen vergunning nodig heeft, bij houtopstanden binnen de bebouwde kom. Maar voor de volledigheid wijzen wij u altijd op de kapverordening zelf. Bij twijfel: neem gerust contact met ons op.

Gemeentelijke regels voor bomen in de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom heeft de gemeente alle waardevolle bomen (zowel op gemeentelijk als particulier terrein) in kaart gebracht. Voor deze bomen geldt een vergunningsplicht bij kap of andere ingrijpende werkzaamheden. Verder zijn bosjes groter dan 100m2  kapvergunningplichtig.

Voor alle overige bomen en beplantingen binnen de bebouwde kom geldt géén vergunningsplicht.

Gemeentelijke regels voor bomen in het buitengebied

Buiten de bebouwde kom zijn strengere regels van toepassing, omdat hier meer bomen en beplantingen staan die van groot belang zijn vanwege hun landschappelijk, ecologische en recreatieve waarde. De belangrijkste regels voor bomen in het buitengebied hebben we hieronder op een rij gezet.

Voor deze bomen moet u een vergunning aanvragen:

Alle bomen die op de lijst Waardevolle bomen staan.

Alle bomen met een stamomtrek van meer dan 0,55 m (op borsthoogte) of bosjes, struiken en houtwallen met een oppervlakte van 100 m2  of meer.

Voor deze bomen hoeft u geen vergunning aan te vragen:

Bomen met een stamomtrek van 0,30 tot 0,55 m op borsthoogte (u moet dit wel melden)

Individuele berken en naaldbomen

Voor bosjes groter dan 1.000 m2 of bomenrijen van meer dan 20 bomen is (vaak) de Boswet (Wet Natuurbescherming) van toepassing. De regelgeving in het buitengebied is soms ingewikkeld, omdat – naast de gemeentelijke regels – ook de Boswet (Wet Natuurbescherming) kan gelden. Daarom is er geen beslisboom voor het buitengebied. Wij vragen u dan ook om altijd informatie bij ons in te winnen, voordat u bomen in het buitengebied kapt.

Waardevolle bomen

De gemeente Aalten heeft een lijst opgesteld van waardevolle bomen. Deze is te vinden op de gemeentelijke website. Eigenlijk wordt er geen omgevingsvergunning voor het vellen van een waardevolle boom afgegeven. Behalve wanneer er sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, een noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties. Verder wanneer een zwaarwegend maatschappelijk belang opweegt tegen duurzaam behoud van de waardevolle boom of wanneer vanuit boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer is verantwoord ter voorkoming van letsel of schade of de houtopstand aan vervanging toe is. Het college neemt dan altijd apart hierover een besluit, voordat er al met al een omgevingsvergunningsvergunning voor kap verleend kan worden. Er zijn soms situaties dat uit inspectie van een waardevolle boom blijkt dat deze er zo slecht aan toe is, dat er niet meer gewacht kan worden met het kappen van deze boom. Dit omdat het anders onveilige situaties oplevert. In die gevallen wordt er noodkap toegepast, en wordt achteraf de vergunning geregeld. Ook kan het soms bij noodkap voorkomen dat het college alvast besluit tot kap van de waardevolle boom, voordat er een formeel een voorstel hiertoe ligt.

Hoe aanvragen van een omgevingsvergunning of doen van een kapmelding?

Voor de volledigheid wijzen wij u altijd op de kapverordening, die u kunt vinden op onze website of op verzoek kunt inzien op het gemeentekantoor. Indien hieruit blijkt dat uw boom of beplanting vergunningplichtig is, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Indien blijkt dat uw boom of beplanting meldingsplichtig is, moet u een kapmelding doen. Beide kan zowel via internet als aan de balie van het gemeentekantoor aan de Hofstraat in Aalten.

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie