HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Overheidsinformatie voor iedereen toegankelijk

Overheidsinformatie voor iedereen toegankelijk

Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt niet alleen de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) maar gaat verder.  De nieuwe wet geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie en draagt zo bij aan de verandering naar een meer open en transparante overheid.

Informatie opvragen

Net als nu geldt op grond van de Wob, is in de Woo ook de mogelijkheid opgenomen om specifieke informatie bij overheden, waaronder dus de gemeente, op te vragen. Inhoudelijk verandert er wat dit betreft niet zo veel. De termijn waarin de overheid een verzoek om informatie moet afhandelen wordt wel korter. Vanaf 1 mei kunt u via een digitaal formulier een informatieverzoek indienen. Daarnaast blijft het uiteraard mogelijk om schriftelijk of mondeling om informatie te vragen.

Meer openbaar maken

In de Woo is daarnaast echter vastgelegd dat overheden en semi-overheden, veel meer dan nu gebeurt, uit zichzelf informatie openbaar moeten gaan maken. Informatie moet bovendien voor iedereen toegankelijker en beter vindbaar worden. Daarom bepaalt de Woo dat alle overheidsinformatie op één centrale plek gepubliceerd moet gaan worden.

Goed vindbaar en toegankelijk

In de Woo worden elf categorieën informatie opgesomd die de gemeente uit eigen beweging openbaar moet gaan maken. Om deze ‘actieve openbaarmaking’ structureel en duurzaam te kunnen organiseren is het ook van belang dat de informatiehuishouding van overheden op orde is. De Woo bepaalt daarom ook dat de openbaar gemaakte digitale informatie goed vindbaar moet zijn en toegankelijk voor een breed publiek.

Gefaseerde invoering

De Woo wordt in delen ingevoerd. Op 1 mei aanstaande vervangt de Woo al wel de Wob maar de algemene verplichting tot actieve openbaarmaking van bepaalde informatie gaat dan nog niet gelden. Overheidsinstanties hebben tijd nodig om hun werkprocessen en computerprogrammatuur aan te passen aan de actieve openbaarmaking. Uit het oogpunt van privacy heeft actieve openbaarmaking bijvoorbeeld grote consequenties. Elk document dat de gemeente openbaar maakt moet op privacygevoelige informatie worden gecontroleerd en privacygevoelige informatie die niet van belang is voor het doel van de openbaarmaking moet onleesbaar worden gemaakt.

Woo-contactpersoon

Een andere nieuwe ontwikkeling is dat de gemeente per 1 mei een Woo-contactpersoon heeft waar u met al uw vragen over de Woo terecht kunt. Voor de gemeente Aalten is dit mevrouw Marja Disveld bereikbaar via tel. (0543) 49 33 33 of gemeente@aalten.nl.

Uiterlijk 8 jaar na 1 mei aanstaande is de wet in zijn volledige omvang van kracht. De rijksoverheid bepaalt welke delen van de wet wanneer in werking treden. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u via deze gemeentepagina.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie