HOME  |  Inwoners  |  Afwegingskader woningbouw

Afwegingskader woningbouw

Het afwegingskader woningbouw geeft aan onder welke voorwaarden er ruimte is voor extra woningen in de gemeente Aalten. Levensloopgeschikte, betaalbare woningen voor starters en ouderen in de kernen Aalten, Dinxperlo en Bredevoort hebben voorrang. Er is beperkt ruimte voor extra woningen in de kleine kernen, onder de voorwaarde dat er serieuze belangstelling is vanuit de dorpen.

Een nieuw plan moet op minimaal 3 aspecten uit het afwegingskader ‘sterk’ scoren. Tegelijkertijd bekijken we de ruimtelijke aspecten van het plan, waaronder verkeer, milieu en stedenbouw. Een volledig overzicht leest u hieronder in het document ‘Afwegingskader nieuwe initiatieven woningbouw’.

De plannen worden eens per kwartaal getoetst. Plannen die in de eerste maand van het kwartaal worden ingediend, worden datzelfde kwartaal nog beoordeeld. In onderstaand document ‘Planning en procesbeschrijving woningbouwinitiatieven’ leest u welke stappen dan worden doorlopen.

Hoe dien ik een plan in?

Heeft u een plan? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer (0543) 49 33 33. Wij verkennen met u of uw plan kansrijk is. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek kunt u het plan vervolgens indienen. Dit kan per e-mail onder vermelding van ’initiatief woningbouw’ via gemeente@aalten.nl of per post: Gemeente Aalten, t.a.v. team Openbare ruimte, Postbus 119, 7120 AC Aalten.

Waar moet een plan aan voldoen?

Om het plan te kunnen beoordelen stellen we een aantal minimale vereisten. Zoals een globale stedenbouwkundige opzet, ruimtelijke onderbouwing en het aantal en type te realiseren woningen voor de beoogde doelgroep. Die vereisten leest u ook in het document ‘Planning en procesbeschrijving woningbouwinitiatieven’.

Als het plan is ingediend, hoe gaat het dan verder?

Als de aanvraag is voorzien van de vereiste stukken wordt het plan door de gemeente Aalten beoordeeld. Er zijn 3 mogelijke uitkomsten:

  • Kansrijk: het initiatief past binnen de ruimtelijke en volkshuisvestelijke kaders. Het verdere traject kan in gang worden gezet. 
  • Mogelijk kansrijk: het initiatief past nog niet geheel binnen de ruimtelijke en volkshuisvestelijke kaders en vraagt nog aanpassing op een bepaald aspect.
  • Kansarm: het initiatief past niet binnen de ruimtelijke of volkshuisvestelijke kaders.

Aan het eind van het kwartaal zijn alle plannen door het college van burgemeester en wethouders afgewogen. Initiatiefnemers ontvangen binnen enkele dagen bericht over de uitkomst.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie