HOME  |  Inwoners  |  Duurzaamheid  |  Duurzame energie opwekken  |  Uitnodigingskader zon en wind

Uitnodigingskader zon en wind

Uitnodigingskader zon en wind

De energietransitie uit het Klimaatakkoord leidt tot grote opgaven voor duurzame energiewinning op land. Om aan die opgaven te kunnen voldoen, is het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind opgesteld. Het Uitnodigingskader geeft aan waar, hoe en tot welke grootte er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie opgewekt kan worden.

Het Aaltense Uitnodigingskader is ook van belang voor de Regionale Energie Strategie (RES). Om te kunnen participeren in de RES Achterhoek, is het noodzakelijk dat we een Uitnodigingskader Zon en Wind vaststellen.

Inspraakreacties

Het ontwerp Uitnodigingskader heeft tweemaal ter inzage gelegen van 30 september tot en met 10 november 2020 en van 3 maart tot en met 13 april 2021. Het college van burgemeester en wethouders heeft de inspraakreactie beoordeeld en van een reactie voorzien. Zie hieronder: Inspraaknota Uitnodigingskader zon en wind.

De inspraakreacties hebben tot nieuwe inzichten geleid. Het Uitnodigingskader wordt daarop aangepast. In de inspraaknota en het hieronder bijgevoegde persbericht leest u meer hierover.

Vervolg inspraak

De verwachting is dat de gemeenteraad een besluit neemt over het Uitnodigingskader in de raadsvergadering van maandag 12 juli 2021. Dit wordt door de raad voorbereid in een beeldvormende vergadering op 21 juni (en eventueel 23 en 24 juni) en een oordeelsvormende vergadering op 28 juni (en eventueel 29 juni). Iedereen kan zich aanmelden om bij de beeldvormende vergadering in te spreken. Indieners van inspraakreacties worden hiervoor te zijner tijd uitgenodigd door de raadsgriffie. De vergaderingen – en mogelijkheid om in te spreken bij de beeldvormende vergadering – worden ook aangekondigd in het gemeentekatern Aalten Actueel, in de huis-aan-huiskranten Aalten Vooruit en De Band.

Informatiebijeenkomsten

Op 22 en 31 maart organiseerden wij, in het kader van de inspraakprocedure, digitale informatiebijeenkomsten. De wethouders Veldhuizen en Kok hebben daarin het ontwerp Uitnodigingskader toegelicht. Naast de mogelijkheid om zelf deel te nemen aan een van de digitale bijeenkomsten, waren de informatiebijeenkomsten voor een ieder te volgen via www.aalten.nl/online. De bijeenkomsten zijn opgenomen en kunnen nog altijd via dezelfde link worden bekeken.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van gemeente Aalten via telefoonnummer (0543) 49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie