HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Onderwijs en Welzijn  |  Budgetsubsidie, aanvraag periode 2019-2022

Budgetsubsidie, aanvraag periode 2019-2022

Algemene toelichting

Op basis van de Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Aalten verstrekt de gemeente structurele budgetsubsidies aan een aantal maatschappelijke professionele organisaties. Het betreft hier met name de grotere organisaties, waarbij het overgrote deel van de exploitatiekosten wordt bepaald door loonkosten van professionele beroepskrachten. Budgetsubsidies krijgen een meerjarig perspectief door zoveel mogelijk te werken met budgetsubsidie-overeenkomsten. Het college maakt hierbij met de subsidiënt meerjarige contractuele afspraken over de met inzet van deze subsidiegelden te leveren prestaties en activiteiten c.q. te bereiken beleidsdoelstellingen en -effecten.

Op grond van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Aalten 2015 zijn ontvangers van budgetsubsidies verplicht jaarlijks een aanvraag tot verlening en vaststelling van het budgetsubsidie bij de gemeente in te dienen.

Verplicht standaard aanvraagformulier

Voor de jaarlijkse aanvraag tot verlening en vaststelling van een budgetsubsidie is een standaard aanvraagformulier vastgesteld. Dit formulier treft u onderaan deze toelichting in pdf-vorm aan. Klik op de link om het formulier te openen en print het uit.

Indienen aanvraagformulier

Het volledig ingevulde én ondertekende formulier, voorzien van de verplicht gestelde bijlagen, moet worden opgestuurd naar:
Gemeente Aalten
Team Welzijn en Onderwijs
Postbus 119
7120 AC Aalten

Indiening- en afhandelingstermijnen

Een aanvraag voor verlening van het budgetsubsidie (begroting) moet vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar door de gemeente zijn ontvangen.
Een aanvraag voor vaststelling van het budgetsubsidie (jaarrekening) moet vóór 1 juni van het jaar volgend op het subsidiejaar bij de gemeente binnen zijn.

Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. Deze onjuist- of onvolkomenheden worden aan de aanvrager gemeld. De aanvrager wordt daarbij in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. De in de Algemene Subsidieverordening Gemeente Aalten 2015 opgenomen behandelingstermijn (13 weken) treedt pas in werking vanaf het moment dat geconstateerd is dat de aanvraag alsnog compleet is.

Informatie

Wilt u meer informatie? Raadpleeg dan de productinformatie over budgetsubsidie.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie