HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Onderwijs en Welzijn  |  Kinderopvang: registratie peuterspeelzaal

Kinderopvang: registratie peuterspeelzaal

Algemene toelichting

Gemeenten zijn in het kader van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen. Vanaf het moment dat het Landelijk Register (LR) Peuterspeelzalen (PSZ) beschikbaar is (in 2012) moeten alle houders van nieuwe of niet bij de gemeente bekende peuterspeelzalen een aanvraag tot registratie in het LR PSZ indienen. Bij deze aanvraag geldt een 10-weken behandeltermijn, waarin de aanvrager deze peuterspeelzaal niet kan exploiteren.

Formulier

Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de site van de rijksoverheid.

Inleveren formulier:
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van de nodige bijlagen, dient te worden opgestuurd aan:
Gemeente Aalten
Team Welzijn en Onderwijs
Postbus 119
7120 AC Aalten

onder vermelding van: aanvraag registratie peuterspeelzaal.

Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. Zij zullen naar de aanvrager worden teruggestuurd. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen twee weken te corrigeren of aan te vullen. Indien de gevraagde gegevens niet binnen deze termijn zijn aangevuld, of deze onvolledig of onjuist zijn aangevuld, neemt de gemeente Aalten de aanvraag niet in behandeling.

Informatie

Wilt u meer weten? Raadpleeg de productinformatie over peuteropvang.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie