HOME  |  Inwoners  |  Gemeenteraadsverkiezing 2018  |  Registratie aanduiding politieke groeperingen

Registratie aanduiding politieke groeperingen

Politieke groeperingen die onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing van 2018 moeten deze aanduiding uiterlijk woensdag 27 december 2017 schriftelijk laten registreren bij het Centraal Stembureau van de gemeente Aalten. Voor groeperingen waarvan de naam al voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of Provinciale Staten is geregistreerd, is registratie niet nodig. Plaatselijke groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezing van 2014 een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven geen aanduiding te laten registreren voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018.

In te leveren bij een registratieverzoek nieuwe politieke groepering

 • kopie geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde
 • afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd
 • bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • verklaring van de politieke groepering waaruit blijkt wie als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen
 • bewijs van betaling van de waarborgsom. Dit bewijs ontvangt u nadat € 112,50 is overgemaakt op NL06BNGH0285000020 t.n.v. gemeente Aalten o.v.v. ‘Waarborgsom registratie politieke groepering’ met de naam van de politieke partij. Bij inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018 wordt de waarborgsom terugbetaald.

Het verzoek wordt afgewezen als

 • de aanduiding strijdig is met de openbare orde
 • de aanduiding verwarrend is omdat deze geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering of met een aanduiding waarvoor al een registratieverzoek is ingediend
 • de aanduiding misleidend is voor kiezers
 • de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat
 • de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenkomt met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon
 • op dezelfde dag een registratieverzoek wordt ingediend met gelijkluidende aanduiding

Blanco lijst

Een politieke groepering die niet om registratie van een aanduiding verzoekt, kan deelnemen aan de verkiezing met een ‘blanco’ lijst (dus zonder vermelding van een aanduiding boven de kandidatenlijst).

Fuserende politieke partijen

Politieke partijen kunnen o.a. fuseren door samen een nieuwe politieke partij op te richten. Er moet dan een nieuwe vereniging worden opgericht met volledige rechtsbevoegdheid. De nieuw opgerichte vereniging kan bij het Centraal Stembureau t/m 27-12-2017 een verzoek indienen om haar naam te laten registreren. Deze nieuwe vereniging maakt eigen statuten op, waaruit de fusie en de opheffing van de oorspronkelijke partijen blijken. Als elk van de partijen bij de verkiezing in 2014 minimaal één zetel heeft behaald, betaalt de nieuwe partij géén waarborgsom en zijn ondersteuningsverklaringen bovendien niet nodig.

Samenvoeging van aanduidingen

Politieke partijen kunnen bijvoorbeeld voor een samenvoeging van aanduidingen kiezen als zij afzonderlijk te weinig kandidaten voor hun kandidatenlijst hebben of om daarmee politieke verwantschap tot uitdrukking te brengen. Alleen partijnamen die al zijn geregistreerd, kunnen worden samengevoegd (zie art. H 3 Kieswet). Bij een samenvoeging van aanduidingen leveren partijen dus samen één kandidatenlijst in.

Als politieke groeperingen één gezamenlijke kandidatenlijst inleveren, kunnen boven die lijst de namen van de partijen samengevoegd worden. Deze samengevoegde aanduiding komt ook op het stembiljet te staan. Dit kan alleen voor aanduidingen die al zijn geregistreerd. De samengevoegde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten. De samenvoeging wordt ingediend met een H3-2-formulier.

Lijstencombinatie (deze mogelijkheid vervalt per 1-12-2017)

In juni 2017 besloot de Eerste Kamer in te stemmen met het afschaffen van lijstverbindingen. Lijstverbindingen boden in een aantal gevallen meer kans op een restzetel.

Lijstnummering

In de openbare zitting van het Centraal Stembureau op vrijdag 9 februari 2018 om 16.00 uur worden eerst de lijsten genummerd van partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van de nummers. De partij die in 2014 het hoogst aantal stemmen heeft behaald, krijgt lijstnummer 1, etc. (art I 14 Kieswet). Gaan partijen fuseren onder een nieuwe naam, dan worden de stemmen van de vorige verkiezing bij elkaar opgeteld (zie hiervoor onder het kopje Samenvoeging van aanduidingen).

Afleggen ondersteuningsverklaringen

Een politieke groepering die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2014 géén zetel heeft behaald, moet 20 ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst verzamelen. Kiezers uit de gemeente Aalten kunnen deze ondersteuningsverklaringen vanaf 22 januari 2018 afleggen bij de balie van team Burgerzaken (’s ochtends van 08.30 – 12.30 uur tijdens de vrije inloop; op maandag, woensdag en donderdag ’s middags op afspraak tot 17.00 uur, op dinsdag doorlopend zonder afspraak tot 19.00 uur en tenslotte op vrijdag ’s middags op afspraak tot 16.00 uur).

Waarborgsom kandidaatstelling

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing géén zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom van € 225,-- betalen voor de kandidaatstelling. Een bewijs van betaling van de waarborgsom ontvangt u nadat u € 225,-- hebt overgemaakt op NL06BNGH0285000020 t.n.v. gemeente Aalten o.v.v. ‘Kandidaatstelling politieke groepering’ met de naam van uw politieke partij. De waarborgsom wordt terugbetaald als geen geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd óf als de partij een zetel óf minstens 75% van de kiesdeler heeft behaald.

Kandidatenlijst

Voor het aanmaken van een kandidatenlijst en formulieren maakt u gebruik van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Informatie hierover staat op de website van de Kiesraad, www.kiesraad.nl. Naast de papieren lijst, moet u een USB stick met daarop dezelfde correcte kandidatenlijst inleveren. De naam, voorletters, geboortedatum en m/v moeten exact kloppen met de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en de gegevens op het identiteitsbewijs van de kandidaat. Heb er aandacht voor dat de Hashcode op het bestand van de USB stick niet afwijkt van deze code op papier. De Hashcode waarborgt dat gegevens na inlevering niet zijn gewijzigd.

Wie mag op de kandidatenlijst ?

 • Personen die als kiezer zijn geregistreerd voor deze verkiezing in de gemeente Aalten
 • Kandidaten die niet in gemeente Aalten wonen mogen op de lijst, als ze een verklaring overleggen waarop staat dat ze in gemeente Aalten gaan wonen zodra ze zijn benoemd als lid van de raad
 • Kandidaten die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, op voorwaarde dat zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen
 • Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen
 • Minderjarigen, op voorwaarde dat zij tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad nog plaats zouden kunnen nemen in de gemeenteraad

NB 1:
Een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één kandidatenlijst voor de gemeenteraad

NB 2:
Er is geen minimum aantal kandidaten, maar er bestaat wel een maximum. Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels heeft, mag 50 kandidaten op de lijst zetten. Een politieke partij die reeds 16 zetels of meer heeft in de gemeenteraad mag 80 kandidaten opnemen.

Voorinlevering kandidatenlijst

Ter voorbereiding op de kandidaatstelling kunt u in de tweede of derde week van januari 2018 contact opnemen met de heer Mulder van team Burgerzaken. Er wordt dan een afspraak gemaakt om alle in te leveren documenten voor de kandidaatstelling door te nemen (de “voorinlevering”). Zo komt u op 5 februari niet voor verrassingen te staan en loopt u niet het risico dat uw partij niet kan deelnemen aan de verkiezing. Voorinlevering is mogelijk op dinsdag 30 januari en/of op vrijdag 2 februari. Tijdens deze voorinlevering wordt een tijdstip afgesproken voor de inlevering op 5 februari.

Dag van de Kandidaatstelling

De dag van de kandidaatstelling is 5 februari 2018. Die dag kunnen politieke groeperingen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing een kandidatenlijst inleveren bij team Burgerzaken. De kandidatenlijst moet tussen 9.00 en 17.00 uur worden ingeleverd door de (plaatsvervangend) gemachtigde van de politieke partij, of een andere kiezer aan wie deze bevoegdheid is verleend door de gemachtigde. Komt u ná 17.00 uur, dan kunt u helaas niet aan de verkiezing deelnemen. In te leveren stukken zijn:

 • de kandidatenlijst (model H1)
 • instemmingsverklaringen van alle kandidaten (model H9)
 • kopie identiteitsbewijs van kandidaten die nog niet in de gemeenteraad zitting hebben
 • kopie identiteitsbewijs van de inleveraar.

Incidenteel te overleggen

 • Vestigingsverklaring van kandidaten die niet in de gemeente Aalten wonen, inhoudende dat zij bij benoeming tot lid van de raad in de gemeente Aalten zullen gaan wonen
 • Aanwijzing gemachtigde op H9 voor kandidaten die niet in Nederland wonen
 • H3-1-formulier waaruit de bevoegdheid blijkt van de persoon die de lijst inlevert (als de gemachtigde niet zelf de lijst inlevert)
 • H3-2-formulier: verklaring van de gemachtigde waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt, als meerdere partijen één kandidatenlijst inleveren

Partijen die nog géén zetels in de raad hebben, moeten tevens inleveren

 • Bewijs van betaling van de waarborgsom kandidaatstelling (model H14)
 • 20 ondersteuningsverklaringen (model H4)

Op dinsdag 6 februari om 16.00 uur is er een besloten zitting van het Centraal Stembureau. Aan de orde is het onderzoeken van de kandidatenlijsten. Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de persoon die de lijst heeft ingeleverd een overzicht van eventuele geconstateerde verzuimen. De lijsten worden vervolgens ter inzage gelegd.

Verzuimen

Als de ingeleverde stukken niet in orde blijken te zijn, kunnen verzuimen in het gemeentehuis worden hersteld op woensdag 7 en donderdag 8 februari tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag 9 februari tussen 9.00 en 16.00 uur.

Op vrijdag 9 februari om 16.00 uur beslist het Centraal Stembureau in een openbare zitting over:

 • de geldigheid van de lijsten
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
 • het handhaven van de lijstaanduiding
 • het nummeren van de kandidatenlijsten

Met vragen over de inhoud van deze publicatie neemt u contact op met de heer Mulder van team Burgerzaken (mail: verkiezingen@aalten.nl / tel. (0543) 49 33 33).

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie