HOME  |  Inwoners  |  Kaders verkoop openbaar groen

Kaders verkoop openbaar groen

In de gemeente Aalten is op diverse plekken openbaar groen aanwezig. Een aantal van deze groenstroken komt voor verkoop of verhuur in aanmerking, mits voldaan wordt aan de kaders die gesteld worden aan de uitgifte van openbaar groen. Deze verkoopkaders zijn uitsluitend bedoeld voor de verkoop van openbaar groen ten behoeve van de uitbreiding van erf en of tuin van aanliggende particuliere eigenaren of bedrijven.

Geen verplichting tot verkoop

Het college verplicht zich niet tot verkoop. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die niet in de kaders zijn vervat maar die toch aanleiding geven om niet tot verkoop over te gaan.

De kaders

Door middel van toetsing aan de kaders wordt vastgesteld of het openbaar groen voor verkoop in aanmerking komt. Dit is afhankelijk van de functie die het groen ter plaatste heeft. Er is sprake van drie verschillende openbaar groenfuncties: hoofdgroen, wijkgroen en woonomgevingsgroen. Per functie zijn verschillende verkoopkaders benoemd. De groenfuncties zijn op kaarten vastgelegd.

Gezamenlijk verzoek

Indien een groenstrook aan meerdere percelen grenst dienen de aanliggende eigenaren gezamenlijk het verzoek in te dienen. Er moeten, na de verkoop, rechte lijnen in het openbaar groen van de gemeente ontstaan of blijven. Dit is om te voorkomen dat door de verkoop van openbaar groen een toename van de gemeentelijke onderhoudskosten ontstaat.

Verkoopprijzen groenstroken

  • wanneer tot 51 m2 wordt gekocht is de prijs € 100,- kosten koper per m2;
  • voor de meters vanaf 51 m2  tot 101 m2 is de prijs € 75,- per m2, kosten koper;
  • voor de meters meer vanaf 101 m2 is de prijs € 50,- per m2, kosten koper;
  • openbaar groen op bedrijfsterreinen wordt verkocht voor een vaste prijs van € 100,- per m2 kosten koper.

Voorbeeld

U wilt een groenstrook kopen van 250 m2. Dan is de berekening als volgt:
50 m2 x € 100,- = € 5.000,-
50 m2 x € 75,- = € 3.750,-
150 m2 x € 50,- = € 7.500,-
De verkoopprijs wordt dan: € 16.250,- kosten koper.

Indien de grond een lantaarnpaal, een CAI-kast of iets dergelijks bevat die moet worden verplaatst, dan zijn de kosten voor het verplaatsen daarvan voor de koper van de grond. Deze kosten komen dus boven op de aankoopsom.

Indienen van het verzoek

U kunt een verzoek tot aankoop van een groenstrook schriftelijk indienen bij de gemeente voorzien van een duidelijke beschrijving/tekening van de gewenste groenstrook.

Mogelijkheid tot huur

Als u op dit moment niet in staat bent om de koopsom te financieren, dan bestaat de mogelijkheid dat u de groenstrook tijdelijk huurt. U kunt in dat geval de groenstrook voor maximaal zes jaar van ons huren. De huurprijs is € 4,- per m2, per jaar. U kunt de groenstrook ook tijdens de huurperiode van zes jaar of direct daarna kopen. Dan wordt de huurprijs die u tot dat moment betaald heeft, in mindering gebracht op de koopprijs.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie