HOME  |  Inwoners  |  Privacyverklaring afvalinzameling

Privacyverklaring afvalinzameling

Privacyverklaring afvalinzameling

De gemeente Aalten verzamelt en verwerkt gegevens bij het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, bij het afvalbeleid en bij de afvalstoffenheffing. Uiteraard gaat de gemeente Aalten daarbij vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over iemand gaan. Het kan bij persoonsgegevens ook gaan om gegevens die naar een persoon te herleiden zijn. In deze privacyverklaring staat welke gegevens de gemeente verwerkt of laat verwerken, waarvoor de gemeente deze gegevens gebruikt en hoe de gemeente met deze persoonsgegevens omgaat.

Gegevensverwerkingen                                                                                                                  

In verband met alles wat gaat over huishoudelijke afvalstoffen en het inzamelen daarvan verwerkt de gemeente de volgende persoonsgegevens:

Voor afvalinzameling:                                           

 • adres (zonder persoonsnamen);
 • nummer afvalpas of nummer minicontainer op adresniveau, uniek identificatienummer, niet gekoppeld aan persoonsnamen;
 • aantal ledigingen of stortingen (via chip in minicontainers of via afvalpas);
 • datums en tijdstippen van containerledigingen of stortingen.

Voor de afvalstoffenheffing:

 • naam, adres, woonplaats;
 • rekeningnummer en betaalgegevens;
 • nummer afvalpas of nummer minicontainer;
 • aantal ledigingen of stortingen;
 • datums en tijdstippen van containerledigingen of stortingen.

Door het Klant Contact Center (kcc):

 • naam, adres, woonplaats (alleen van melders), telefoonnummer, eventueel e-mailadres en de klacht/melding.

Voor het verwerken van verzoeken voor bijvoorbeeld een nieuwe afvalpas of minicontainer:

 • naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres en rekeningnummer.

Doelen van verwerking

De gemeente registreert bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het behalen van milieudoelen en het optimaliseren van het afvalbeleid;
 • het voorkomen van afvaltoerisme;
 • controle op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening;
 • het inzamelen van (gescheiden) huishoudelijke afvalstoffen, waaronder adres gebonden inzameling (zoals klein chemisch afval ophalen op afspraak);
 • het uitgeven van afvalpassen en minicontainers;
 • het beantwoorden van vragen, behandelen van meldingen en klachten over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen;
 • de communicatie en het verstrekken van informatie over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen;
 • het geven van voorlichting over diverse aspecten van huishoudelijke afvalstoffen;
 • het berekenen van de gemeentelijke afvalstoffenheffing op basis van het aantal containerledigingen of stortingen per adres;
 • het monitoren van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen voor reflectie gemeentelijk afvalbeleid;
 • het opstellen van rapportages en het maken van analyses over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen;
 • het verbeteren van de efficiency van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen om de kosten voor gemeentelijk afvalbeheer te kunnen beheersen;
 • het naleven van wettelijke verplichtingen.

Om uw huishoudelijk afval in te kunnen zamelen, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. Als u die niet verstrekt, kan er niet worden ingezameld. De gemeente zal in dat geval handhavend optreden, omdat u uw huishoudelijke afvalstoffen aan de gemeente moet aanbieden (volgens artikel 6 van de Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten).

Wettelijke grondslag voor verwerking

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar publiekrechtelijke taak om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

Derden

De gemeente Aalten heeft een overeenkomst met het publiek afvalbedrijf ROVA voor:

 • het inzamelen, overslaan en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen;
 • het beschikbaar stellen, vervangen en beheren van inzamelmiddelen en
 • voor het uitvoeren, beheren en terugkoppelen van het tarievensysteem diftar.

De gemeente verstrekt voor deze diensten persoonsgegevens aan ROVA. ROVA verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de hiervoor genoemde doeleinden. De gemeente Aalten heeft met ROVA wettelijke afspraken gemaakt over hoe met persoonsgegevens moet worden omgaan. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Ook ROVA heeft een privacyverklaring opgesteld.

Voor zowel de gemeente als ROVA geldt dat persoonsgegevens onder voorwaarden kunnen worden verstrekt aan derde partijen die in opdracht betrokken zijn bij de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, het onderhoud van de ICT- en containersystemen en het bezorgen van een bestelling. De gemeente Aalten en ROVA verstrekken geen persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden, en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging

De gemeente neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. De gemeente heeft beleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek tot inzage te doen. Na ontvangst van zo’n verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Als daaruit blijkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of de verwerking in uw ogen niet relevant is, kunt u een verzoek indienen tot verbetering, aanvulling, of verwijdering van uw persoonsgegevens voor wat betreft de inzameling van huishoudelijk afval.

U heeft het recht om vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Informatie over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen in de gemeente Aalten staat op www.aalten.nl/afval. Deze website maakt gebruik van zogeheten analytische cookies, om het gebruik van de website te analyseren en de dienstverlening te verbeteren.

Inlichtingen

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u een verzoek indienen? Neemt u dan contact op via e-mail: gemeente@aalten.nl of stuur een schriftelijk verzoek aan: gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten.

Wijzigingen privacyverklaring

De gemeente Aalten kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd gepubliceerd op de website. De gemeente Aalten raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 31 oktober 2019

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie