HOME  |  Inwoners  |  Ruimtelijke plannen  |  Ruimtelijke Plannen – in voorbereiding/procedure  |  Besluit omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woning nabij de Keupenstraat 27 te Dinxperlo

Besluit omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woning nabij de Keupenstraat 27 te Dinxperlo

Een omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van één levensloopbestendige woning nabij de Keupenstraat 27 te Dinxperlo.

Inzien

Met ingang van woensdag 25 mei 2022 ligt het besluit met bijlagen gedurende zes weken ter inzage. De vergunning is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.OV00030-VG01). U kunt de vergunning ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 in Aalten.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerpbesluit.

Beroep

De mogelijkheid bestaat om beroep in te stellen tegen de omgevingsvergunning bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

De beroepstermijn is van donderdag 26 mei 2022 tot en met woensdag 6 juli 2022.

De mogelijkheid tot het instellen van beroep staat open voor belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren te brengen.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening (datum);
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van het beroep (motivering).

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.

Inwerkingtreding

Het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie