HOME  |  Inwoners  |  Ruimtelijke plannen  |  Ruimtelijke Plannen – in voorbereiding/procedure  |  Besluit tot verlening van een omgevingsvergunning aan de Beestmanweg (ong) voor een beheersgebouwtje/jachthut

Besluit tot verlening van een omgevingsvergunning aan de Beestmanweg (ong) voor een beheersgebouwtje/jachthut

Een omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van beheersgebouwtje/jachthut aan de Beestmanweg (ong.) te Aalten. Verder voorziet het plan in een landschappelijke inpassing van dit gebouwtje.

De gemeenteraad heeft op dinsdag 13 juli 2021 voor dit project een 'definitieve' verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Inzien

Met ingang van woensdag 4 augustus 2021 ligt het besluit met bijlagen ter inzage.

De vergunning is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0197.OV00027-VG01. U kunt het plan ook –op afspraak- inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten).

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerpbesluit.

Beroep

De mogelijkheid bestaat voor belanghebbenden om beroep in te stellen tegen de omgevingsvergunning bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

De beroepstermijn is van donderdag 5 augustus 2021 tot en met woensdag 15 september 2021.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening (datum);
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van het beroep (motivering).
     

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.

Inwerkingtreding

Het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Wilt u ondersteuning bij het inzien van plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente via ons Klant Contact Centrum, telefoon (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie