HOME  |  Inwoners  |  Ruimtelijke plannen  |  Ruimtelijke Plannen – in voorbereiding/procedure  |  Bestemmingsplan Landelijk gebied, Kleuverspad

Bestemmingsplan Landelijk gebied, Kleuverspad

De gemeenteraad heeft op 22 februari 2022 het bestemmingsplan ´Landelijk Gebied, Kleuverspad´ gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in het opheffen van de Niet Actief Beveiligde Overweg (zogenaamde NABO) aan het Kleuverspad en het aanleggen van een nieuwe parallelweg tussen Kleuverspad en de beveiligde spoorwegovergang van de Buninkdijk. Deze aanpassing vloeit voort uit de gezamenlijke opgave van gemeente, provincie Gelderland en ProRail om de verkeersveiligheid op en rondom het spoor te verbeteren.

Inzien

Met ingang van woensdag 23 maart 2022 ligt het raadsbesluit met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage. Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00104-VG01). U kunt het plan ook tijdens openingstijden -op afspraak- inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten).

Beroep

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling wijzigingen in het plan aangebracht. Deze zijn vermeld in het vaststellingsbesluit. Een belanghebbende kan gedurende de beroepstermijn beroep instellen. De beroepstermijn is van donderdag 24 maart 2022 tot en met woensdag 4 mei 2022.

Uw beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Wilt u ondersteuning bij het inzien van bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente via ons Klant Contact Centrum, telefoon (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie