HOME  |  Inwoners  |  Ruimtelijke plannen  |  Ruimtelijke Plannen – in voorbereiding/procedure  |  Ontwerp bestemmingsplan ‘Kern Aalten, uitbreiding bedrijventerrein ’t Broek 2022’, omgevingsvergunningen voor de onderdelen bouwen en kappen en onttrekken van een gedeelte van de Vierde Broekdijk aan

Ontwerp bestemmingsplan ‘Kern Aalten, uitbreiding bedrijventerrein ’t Broek 2022’, omgevingsvergunningen voor de onderdelen bouwen en kappen en onttrekken van een gedeelte van de Vierde Broekdijk aan

Met ingang van maandag 29 november 2021 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Kern Aalten, uitbreiding bedrijventerrein ’t Broek 2022 ’, alsmede het ontwerp van de omgevingsvergunningen voor de onderdelen bouw en kappen, alsmede het ontwerpbesluit tot onttrekking van een gedeelte van de Vierde Broekdijk aan de openbaarheid ter inzage.

Het betreft een bestemmingsplan conform artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplan), omgevingsvergunningen conform artikelen 2.1,lid 1 onder a en 2.2, eerste lid, onder g, Wabo (bouwen en kappen) en een verkeersbesluit conform artikel 9 van de Wegenwet.

Doel en ligging

Het plan voorziet in:

  1. de bouw van een opslag- en expeditiehal op het perceel Vierde Broekdijk 51 te Aalten (locatie Cattier) voor het bedrijf Kaemingk;
  2. de bouw van een opslaghal aan de Dinxperlosestraatweg 70 te Aalten voor het bedrijf ISG Lettink;
  3. het wegbestemmen/amoveren van de burgerwoningen Dinxperlosestraatweg 72 en 72a te Aalten;
  4. het landschappelijk inpassen van deze bedrijfsbestemmingen binnen de bestemming ‘Groen’, inclusief het compenseren van de te vellen houtopstanden;
  5. de onttrekking van een gedeelte van de Vierde Broekdijk te Aalten aan de openbaarheid voor het verkeer voor zover het weggedeelte in dit plan als ‘Groen’ wordt bestemd; er wordt wel een fietsverbinding voorzien;
  6. de realisatie van ondersteunende voorzieningen, zoals het parkeren en hemelwaterinfiltratie.

Coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening

De procedure voor al deze besluiten worden gecoördineerd uitgevoerd op grond van artikel 3.30 e.v. Wet ruimtelijke ordening. Dit betekent dat het ontwerp van het bestemmingsplan/de ontwerp-besluiten gelijktijdig ter inzage liggen. Gedurende de inzagetermijn kunnen zienswijzen omtrent zowel het ontwerp van het bestemmingsplan als de ontwerpen van de besluiten worden ingediend.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerp van het bestemmingsplan en het verkeersbesluit tot onttrekking van een deel van een openbare weg aan de openbaarheid naar voren brengen bij de gemeenteraad. 

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad, postbus 119, 7120 AC Aalten, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan Kern Aalten, uitbreiding bedrijventerrein ’t Broek 2022’. 

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpen van de omgevingsvergunningen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar burgemeester en wethouders, postbus 119, 7120 AC Aalten, onder vermelding van ‘zienswijze omgevingsvergunning uitbreiding bedrijventerrein ’t Broek 2022’.

Waar ter inzage

Het ontwerp van het bestemmingsplan en de ontwerpen van de omgevingsvergunningen zijn digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0197.BP00107-ON01.

De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentekantoor, Hofstraat 8 te Aalten.

Informatie

Wilt u ondersteuning bij het inzien van bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente via ons Klant Contact Centrum, telefoon (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie